• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Để triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt, tiến hành đúng quy định theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê thành phố là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra theo Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp thành phố và cấp quận, huyện (sau đây gọi là cấp huyện). Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và Đài Truyền thanh các quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận ấp, khu vực nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin về cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

5. Các sở, ban ngành thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban Chỉ đạo thành phố.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn

a) Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn đúng theo quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố;

b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót và phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố. Tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện, cấp xã, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra;

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng;

d) Kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra;

đ) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về cấp trên đúng theo quy định.

Giao Cục Thống kê thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thống kê thành phố (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT Trung ương;
- BCĐ TĐT cấp thành phố;
- TT. TU; TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP ;
- UBMT Tổ quốc VN thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Cục Thống kê TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT và TH thành phố;
- Cổng thông tin thành phố;
- VP. UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT.QT.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 15/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316980