• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh, việc ứng dụng bức xạ diễn ra ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Những ứng dụng này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả, chất lượng của một số dịch vụ trọng yếu. Công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ chấp hành tốt các quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua công tác thanh kiểm tra trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa kịp thời khai báo và đăng ký cấp phép hoạt động bức xạ; chưa thực hiện việc lập, phê duyệt và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ; chưa thực hiện việc kiểm đếm nguồn theo đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ chưa được quan tâm đúng mức có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Đkịp thời chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, văn hóa an toàn và văn hóa an ninh trong việc chấp hành và thực thi các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho các Sở, Ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện và các cơ sở, cá nhân, tổ chức tiến hành công việc bức xạ.

c) Thẩm định các dự án đầu tư có nội dung liên quan về bức xạ khi nhận được đề nghị từ cơ quan đăng ký đầu tư.

d) Chtrì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; Xử lý kịp thời các vi phạm quy định về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các tổ chức, cá nhân có sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinh phí để mua sắm các trang thiết bị để phục vụ quản lý và ứng phó sự cố bức xạ. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

e) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, vận chuyển nguồn phóng xạ, quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng theo quy định. Hướng dẫn lập, phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cbức xạ cấp cơ sở theo quy định.

g) Thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ của tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

a) Tham gia, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và an ninh nguồn phóng xạ, kinh doanh và sử dụng nguồn bức xạ trái phép.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc điều tra nguyên nhân sự cố bức xạ để xử lý, khắc phục, đảm bảo an ninh trật tự theo quy định của pháp luật khi sự cố bức xạ xảy ra.

d) Tăng cường triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an ninh các cơ sở có sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ tại địa phương theo quy định.

3. Sở Y tế

a) Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng X quang chẩn đoán trong y tế thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện an toàn bức xạ đối với các cơ sở vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

a) Trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phải lấy ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ để có hướng dẫn bảo đảm an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

5. S Tài chính

Căn cứ vào dự toán kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền quy định

6. Cục Hải quan Bình Dương

a) Chỉ đạo Chi cục Hải quan ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân theo quy định Điều 65 Luật Năng lượng nguyên tử về kiểm soát nhập khu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân và Khoản 1, Điều 10 Nghị định 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về cơ chế phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân.

b) Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, xuất nhập khẩu, cá cảnh chất phóng xạ, nguồn phóng xạ. Chỉ làm thủ tục thông quan cho nguồn phóng xạ, hàng hóa chứa chất phóng xạ khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thông báo bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ được biết để theo dõi, hướng dẫn khai báo, đăng ký và đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

7. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

8. Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

a) Nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân viên về trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng văn hóa an toàn, an ninh nguồn phóng xạ; rà soát, sửa đổi, cập nhật và bổ sung các quy định nội bộ về quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Sử dụng, btrí nhân viên phụ trách an toàn bức xạ có trình độ chuyên môn, chứng chỉ theo quy định.

b) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, vận chuyển, sử dụng thiết bị bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát quy trình kỹ thuật thực hiện công việc bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn phóng xạ thuộc quản lý, sử dụng của mình. Đối với chủ các cơ sở có nguồn phóng xạ đang lưu giữ chưa sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng phải thực hiện nghiêm túc quy định tại Khoản 1, 2 Điều 9 Thông tư s22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và công nghệ về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cbức xạ và hạt nhân.

d) Kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ thuộc trách nhiệm quản lý; áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc, mất cắp, chiếm đoạt, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp; có phương án giảm thiểu tác hại khi nguồn phóng xạ bị phá hoại.

đ) Định kỳ hoặc khi có yêu cầu của các cơ quan có chức năng, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử và báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục an toàn bức xạ và hạt nhân;
- Các Sở, Ban, ngành (20);
- CA tỉnh; Cục Hải quan tỉnh;
- Đài PTTH, Báo BD, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- LĐVP (Lư
ng, Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 27/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362358