• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết tắt là Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ). Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới;

Nhằm cụ thể hóa, quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai thi hành Luật, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành hệ thống văn bản, gồm: (1) Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; (2) Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; (3) Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; (4) Thông tư số 17/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; (5) Thông tư số 18/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, phát huy được hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận tích cực, nhiệt tình trong nhân dân.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện; cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động xây dựng, đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực với đặc điểm địa bàn, tính chất và tâm lý của từng vùng, từng dân tộc, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới; kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, đài Truyền thanh – Truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải, cập nhật những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành lên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, tra cứu, tìm hiểu; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các trường học trên địa bàn tỉnh; chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các đoàn viên, hội viên.

3. Triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Công an tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời tổng hợp thông tin, tình hình, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ triển khai theo từng giai đoạn, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng, công bố công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trụ sở tiếp công dân, trang thông tin điện tử của ngành..., để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết thực hiện; thường xuyên duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, bảo quản, sử dụng, hạn chế tối đa việc sử dụng sai mục đích, trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc để mất, thất lạc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức biên soạn tài liệu, tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản quản lý.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy định mới liên quan đến công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, trước mắt cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện (thực hiện xong trong tháng 10 năm 2018); xây dựng, công bố, niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức biên soạn tài liệu, tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép kinh doanh, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc phạm vi, trách nhiệm quản quản lý;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc trang bị, quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức biên soạn tài liệu, tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản quản lý;

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm như: Biên giới, cửa khẩu, bến xe, bến bãi, chợ, trung tâm thương mại..., để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xác lập chuyên án đấu tranh với các loại băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tính chất xã hội đen, sử dụng vũ khí "nóng", trong đó đặc biệt coi trọng việc đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí quân dụng qua biên giới...;

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lựa chọn xét xử lưu động một số vụ vi phạm điển hình để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, kịp thời; trước mắt bố trí đủ kinh phí in, ấn các loại tài liệu, biểu mẫu, kinh phí tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, kinh phí tổ chức cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã ở địa phương phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Tiếp tục mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện cuộc vận động tại địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/10 để tổng hợp chung. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 14/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401616