• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN, ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ ĐIỀU HÀNH THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Thời gian qua, hoạt động phòng, chng dịch bệnh Covid-19 của các cp, ngành, địa phương đã được triển khai tích cực và đạt những kết quả ban đầu, được nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Mặc dù, hiện nay tỉnh ta chưa có trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đi sống người dân gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cm chừng, tỷ lệ thất nghiệp, mất việc làm gia tăng trong ngắn hạn và tình hình có thphức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.

Vì vậy, để tập trung phòng, chống, giảm thiu tác động của dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện ngay một sbiện pháp cấp bách, cụ thể như sau:

I. TINH THẦN CHỈ ĐẠO HÀNH ĐỘNG:

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07/3/2020, Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, s 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, s11/CT-TTg ngày 04/3/2020, số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, s 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo tỉnh).

2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chng dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho người dân, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

3. Tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, của từng ngành, lĩnh vực đđy nhanh quá trình sắp xếp, tchức lại và phục hồi, đy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Đng thời, chun bị tốt các điều kiện cần thiết đđón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các ngun lực bên ngoài khác để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND , số 36/2019/NQ-HĐND cùng ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch, phương án tăng trưởng cụ thể của ngành, địa phương trong và sau khi dịch bệnh kết thúc. Rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực, địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương hướng chỉ đạo.

3. Tập trung thực hiện nhóm giải pháp tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, thuế; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, cụ thể:

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác triển khai các chính sách của ngân hàng thương mại về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưng do dịch Covid-19, tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng được hưởng chính sách; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong trin khai chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tchức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định tại Thông tư s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chỉ thị s02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; áp dụng các chế tài theo quy định của ngành để xử lý các ngân hàng thương mại, tchức tín dụng cố tình không thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc thực hiện đối phó, không có hiệu quả.

b) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phi hp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan:

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời, kết hợp trin khai các biện pháp nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 896/TCT-DNNCN ngày 03/3/2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thuế, việc quản lý, sử dụng chứng từ điện tử, nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát trin sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Xem xét không tchức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đi với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, có biện pháp không đdoanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đtrục li bt chính hoặc gây cản trở, đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp.

c) Sở Tài chính rà soát, tham mưu theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí, giá dịch vụ thiết yếu thuộc thm quyền của tỉnh đối với các trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh đảm bảo hp và phù hp với tình hình thực tế; tham mưu đ xut các phương án giảm phí, lệ phí, giá dịch vụ thiết yếu trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài chính tổng hp, giải quyết đối với nhng vn đề vượt quá thm quyn.

d) Các sở, ban, ngành, địa phương; tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ đạo ct giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường

a) S Công Thương chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, địa phương;

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tnh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguyên liệu phục vụ sản xuất đối với một s doanh nghiệp may mặc, da giày, lắp ráp thiết bị...; hỗ trợ doanh nghiệp đy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường mới nhm hạn chế phụ thuộc các thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Hàn Quốc, EU... đang bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm trin khai dự án đu tư mở rộng, nâng công suất; theo dõi, đôn đốc các dự án phong điện, điện mặt trời và các dự án sản xut công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Phi hợp với Công ty Điện lực Bình Định triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện n định phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô năm 2020.

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các biện pháp đhỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình n giá hàng hóa thiết yếu; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

- Đy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Khn trương xây dựng kịch bản phát trin ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong mùa khô năm 2020. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm và các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chng cháy rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung trin khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

c) Sở Du lịch:

- Chủ động tìm hiu, nắm bt, tng hp khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh về các phương án hỗ trợ, tháo gỡ, phù hp vi tình hình và điều kiện thực tế của địa phương.

- Động viên các cơ sở du lịch khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện để đón khách khi dịch bệnh kết thúc.

- Chun bị các giải pháp, phương án đy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

d) Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá đtrục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch (như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế) và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được tập trung ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và nhà đu tư chun bị chu đáo các điu kiện cần thiết đkhởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định trong tháng 5/2020 nếu dịch bệnh kết thúc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp đảm bảo tiến độ đề ra.

g) Liên đoàn Lao động tỉnh tchức các phong trào phát động công nhân, vận động người lao động chia sẻ, đng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch.

5. Thực hiện các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với sở, ban, ngành có liên quan khn trương rà soát các nhóm đi tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời triển khai thực hiện công tác hỗ trợ theo chủ trương của Trung ương. Trước hết, ưu tiên đề xuất giải quyết hỗ trợ ngay cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trxã hội, người có công cách mạng, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp đóng cửa, không hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động cm chừng, thu hẹp sản xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định.

b) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tchức chính trị - xã hội nhận ủy thác đrà soát, đánh giá mức độ thiệt hại đến các khách hàng vay vốn. Từ đó, thực hiện các biện pháp như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xut, hướng dẫn các khách hàng bị rủi ro do dịch Covid-19 đủ điều kiện xử lý rủi ro lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định; tạo điều kiện tối đa cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và giải ngân nhanh các khoản vay thuộc các gói vay ưu đãi, hỗ trợ như: vay mua nhà ở xã hội, vay xây sửa nhà, giải quyết việc làm...

6. Giải pháp điều hành thu - chi ngân sách địa phương năm 2020

a) Cục Thuế tỉnh:

- Tiến hành phân tích, đánh giá và xác định số thuế phải thu so với dự toán năm 2020 khi thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, nguyên nhân và kết quả thực hiện dự toán quý I năm 2020 để từ đó có giải pháp thực hiện dự toán thu quý II và cả năm 2020; đồng thời, dự kiến số thu từng sắc thuế trên từng địa bàn đtriển khai nhiệm vụ thu đến các đơn vị, cán bộ quản lý thu. Bên cạnh đó, dự báo tình hình sụt giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (kể cả các nguồn thu do thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tháo gkhó khăn cho sản xuất, kinh doanh), để đề xuất kế hoạch khai thác triệt để các nguồn thu có khả năng khai thác được nhm bù đắp các khoản thu bị giảm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 đã được HĐND tỉnh giao.

- Nhanh chóng xây dựng Đán chống thất thu ngân sách nhà nước thuộc 04 Chuyên đề đã được trin khai từ năm 2016 đến nay, bao gồm: Chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; kinh doanh dịch vụ vận tải; kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn và xử lý thu hồi nợ thuế trên các lĩnh vực. Tiếp tục phi hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, triển khai các biện pháp quản lý thu thuế trong các lĩnh vực: khách sạn, nhà hàng, ăn uống giải khát, nhà nghỉ, cho thuê nhà, kinh doanh vận tải, XDCB nhà ở tư nhân, khai thác tài nguyên, mua bán online, kinh doanh trực tuyến...

b) Sở Tài chính

- Tiếp tục chủ động rà soát, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ dự toán ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh quyết nghị.

- Tham mưu UBND tỉnh phương án sử dụng nguồn kinh phí để đảm bảo chi trả cho các đối tượng khó khăn và công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

c) Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Trung tâm phát trin quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường): Tập trung trin khai các nhiệm vụ về công tác phát triển quỹ đất của tỉnh trong năm 2020; trong đó, ưu tiên tchức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đã được giao nhiệm vụ phát trin quđất năm 2020; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục đtiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động, tích cực phối hợp với ngành Thuế trong thực hiện các biện pháp theo dõi, nắm bắt, kiểm soát nguồn thu, đôn đốc thu, chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, địa bàn, đồng thời phối hợp xử thu hồi nợ thuế theo quy định, đảm bảo chỉ tiêu thu hi nợ do Bộ Tài chính, Tng cục Thuế yêu cầu.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, GPMB và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư mới, khu đô thị để phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu về nhà ở, đất ở, đất thương mại, dịch vụ cho nhân dân và tăng thu ngân sách.

- Tchức điu hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND các cấp quyết nghị; tiếp tục rà soát, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên năm 2020 chưa thực sự cần thiết, tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp mình đthực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

7. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khn trương đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các biện pháp cấp bách đy nhanh tiến độ GPMB, phát trin quỹ đất, đy nhanh tiến độ thi công, đưa vào sử dụng các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng đim của tỉnh, các dự án nhà ở xã hội, chung cư thương mại, các công trình y tế, giáo dục... nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vn trong xã hội, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của địa phương; rà soát các công trình, dự án đã có trong kế hoạch 2020 nhưng chưa thật sự cần thiết, chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, ct giảm hoặc điu chuyn nguồn vn sang các công trình, dự án quan trọng, cần thiết khác trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng tốt cơ hội phát trin sau khi dịch bệnh được kim soát; đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chđạo. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công trình, dự án đã được cấp phép đầu tư triển khai theo tiến độ; đôn đốc đy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang trin khai trên địa bàn tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đu tư có liên quan: Tập trung đy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, kế hoạch tiến độ thực hiện cthể từng công trình, dự án; thường xuyên đôn đốc tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; sớm giải ngân kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả phòng chống, dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của tỉnh trong ứng phó dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung quán triệt, chỉ đạo, phối hợp triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

10. UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đông thời, chủ động linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, đảm bảo đời sống người lao động, nhanh chóng nắm bắt cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh được kiểm soát, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh vả Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph nghiêm túc tchức triển khai thực hiện Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP; Bộ Y t
ế (báo cáo);
- TT. T
nh ủy: TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, n
gành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BCĐ PC dịch Cov
id-19 tỉnh;
- Các
cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
- Trun
g tâm KSBT tỉnh;
- Lãnh đạo, Chuyên viên UBND tỉnh;
- Báo BĐ, Đài PT&TH BĐ (đ
ưa tin);
- Lưu: VT, K7.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443317