• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua các đợt thanh, kiểm tra về hoạt động VLNCN cho thấy: vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp có sử dụng VLNCN vi phạm trong quá trình lưu thông, bảo quản, sử dụng VLNCN; nhiều nơi sử dụng VLNCN chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy phạm pháp luật về VLNCN, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người lao động, thất thoát vật liệu nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép.... Một trong những nguyên nhân của tồn tại nêu trên là do sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động VLNCN chưa cao, chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VLNCN.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt động có liên quan đến VLNCN nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VLNCN trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Sở Công thương

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định các nội dung kỹ thuật của Hồ sơ xin cấp phép sử dụng VLNCN, đặc biệt lưu ý soát xét kỹ các nội dung của Bản đồ hoặc sơ đồ khu vực nổ mìn (trong đó xác định rõ khu vực nổ mìn, ranh giới an toàn, vị trí các công trình liên quan,...); kiểm tra thực địa khu vực sử dụng VLNCN; giám sát, kiểm tra chặt chẽ về số lượng và các điều kiện của người Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn và những người làm việc liên quan đến VLNCN theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các trường hợp khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ theo quy định hoặc khai thác không theo thiết kế, vi phạm quy trình công nghệ trong khai thác. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nêu trên.

- Chủ trì tổ chức thẩm tra thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình kho chứa VLNCN dạng cố định trước khi đưa vào sử dụng. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kết cấu đối với kho lưu động (trừ kho có kết cấu dạng hòm, thùng chứa) và thống nhất địa điểm cho phép đặt kho đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh.

- Tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các thủ tục về đất đai, môi trường, giám đốc điều hành mỏ, đăng ký nhà nước của giấy phép khai thác khoáng sản. Đình chỉ việc sử dụng VLNCN và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị để xảy ra mất an toàn hoặc có nguy cơ xảy ra mất an toàn.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến, phương tiện vận chuyển, các đơn vị kinh doanh để phát hiện, xử lý các đối tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán trái phép VLNCN. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN.

- Thường xuyên phối hợp tổ chức mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho thợ mìn và những người làm việc liên quan đến VLNCN. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiệm vụ quản lý của ngành cho các tổ chức hoạt động vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ để người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu cao ý thức chấp hành pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Công thương, các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động VLNCN. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm bắt địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN và thông báo với Sở Công thương.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện, duy trì các điều kiện về an ninh trật tự đối với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động VLNCN. Phối hợp với Sở Công thương tổ chức khảo sát địa điểm đặt kho VLNCN.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ đối với kho vật liệu nổ công nghiệp trước khi xây dựng và đưa vào sử dụng theo luật định.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn trong khu vực có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiệm vụ quản lý của ngành cho các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp với Sở Công thương trong công tác thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của các tổ chức có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường phối hợp với Sở Công thương kiểm tra việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng chấn động nổ mìn của các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Cung cấp thông tin cho Sở Công Thương về tình hình hoạt động khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình sử dụng VLNCN tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thanh, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến VLNCN; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; huy động các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn, giải tỏa các tụ điểm bảo quản, sử dụng VLNCN trái phép.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước; phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động VLNCN cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sử dụng VLNCN trái phép trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý và không kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Công thương theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công thương (để b/c);
- TT Tỉnh ủy ;
- TT HĐND tỉnh ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, LĐTB&XH, TN&MT;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, CNXD (M 30).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240925