• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO B
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp và dần ổn định, góp phần phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và khảo sát cho thấy một số cơ quan, tổ chức chưa thật sự quan tâm đến công tác văn thư, lưu trữ; việc quản lý văn bản đi, đến chưa chặt chẽ, chưa lưu giữ được đầy đủ các văn bản do cơ quan xây dựng, ban hành, tập lưu văn bản đi sắp xếp chưa khoa học dẫn đến tình trạng thất lạc văn bản. Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến tài liệu phân tán, rời lẻ, bó gói, tích đống, chưa được sắp xếp chỉnh lý. Kho tàng, trang thiết bị bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu, nguy cơ ảnh hưởng đến tài liệu lưu trữ. Công tác chỉnh lý khoa học tài liệu tuy có triển khai ở một số cơ quan, tổ chức nhưng với số lượng rất ít, chất lượng lập hồ sơ sau chỉnh lý chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

Để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh thời gian tới; đồng thời để thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện tốt các vấn đề sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản dưới luật về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và địa phương về bảo vệ bí mật thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

3. Đẩy mạnh việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ cơ quan, đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trước khi phát hành; công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch chỉnh lý khoa học tài liệu còn tồn đọng, tích đống; lựa chọn nhà thầu chỉnh lý và gửi hồ sơ năng lực đến cơ quan chuyên môn thẩm định theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện chỉnh lý khoa học tài liệu theo đúng các quy trình nghiệp vụ lưu trữ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nộp vào lưu trữ lịch sử.

5. Tùy theo điều kiện của từng cơ quan, tổ chức, bố trí 01 phòng kho, có các trang thiết bị cần thiết để bảo quản tài liệu lưu trữ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, phòng, chống lụt bão, phun thuốc khử trùng tài liệu lưu trữ theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền pháp luật của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đi sâu vào nội dung, ý nghĩa tác dụng của công tác văn thư, lưu trữ đối với việc quản lý nhà nước và những tập thể và cá nhân làm tốt công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng, tích đống lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng, tích đống theo đúng quy định của pháp luật.

8. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Rà soát các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ không còn phù hợp với các quy định hiện hành để tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Thẩm định hồ sơ năng lực các đơn vị chỉnh lý, giám sát, kiểm tra quá trình chỉnh lý, nghiệm thu hồ sơ tài liệu lưu trữ trước khi thanh quyết toán. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục VTLT nhà nước - BNV;
- TT. Tỉnh uỷ (B/c);

-
TT. HĐND tỉnh (B/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan tổ chức TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 16/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
283797