• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 10/CT-UBND về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014

Trong những năm gần đây, tình hình thiên tai xảy ra rất khó lường với tần suất xuất hiện ngày càng tăng, cường độ lớn, đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2014 nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCTT và TKCN) năm 2013; phát huy những mặt đã làm được, đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2014 sát với tình hình thực tế. Xác định nhiệm vụ PCTT và TKCN là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng lồng ghép trong các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các lĩnh vực, các ngành và địa phương.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các ngành, các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực PCTT và TKCN. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng tránh, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, đối phó có hiệu quả.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, các khu tái định cư cho nhân dân vùng thiên tai và các công trình khác trong kế hoạch năm 2014 có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo thi công hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2014.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tránh nhiệm:

Huy động mọi nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật, các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai các năm trước; kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình để đảm bảo an toàn và triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2014.

Căn cứ phương án, kế hoạch PCTT và TKCN năm 2014 của địa phương, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới cấp xã, cấp thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức, xây dựng lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn tại địa phương theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ” để bổ sung, đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cần thiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chuẩn bị kế hoạch phòng tránh, đối phó thiên tai cho mình và cộng đồng; đối với những vùng thường xuyên bị thiên tai chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất 07 ngày khi xảy ra thiên tai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống, đối phó thiên tai trên địa bàn mình quản lý (sơ tán dân, bảo vệ đê kè, hồ chứa, cầu đường…).

Tổ chức trực ban, theo dõi thường xuyên mọi diễn biến của thời tiết nhằm chủ động đối phó kịp thời.

Kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình dân sinh ở những khu vực có nguy cơ cao, dễ xảy ra thiên tai như vùng ngập sâu ven cửa sông, suối, ven biển, hải đảo, ven ta-luy đường giao thông, sườn đồi, núi, thung lũng, hạ lưu các hồ chứa nước…, trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch PCTT và TKCN thật cụ thể, chi tiết cho từng vùng, từng loại hình thiên tai và thông báo rộng rãi để nhân dân chủ động biết, phòng tránh khi thiên tai xảy ra.

UBND các huyện, thành phố ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi di chuyển sản xuất, đánh bắt hải sản trên các ngư trường. Khi có thời tiết nguy hiểm, bão, ATNĐ đang hoạt động trên biển, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên Hải (Quy Nhơn Radio) thường xuyên nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng biển để kêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, ứng phó thiên tai, đồng thời báo cáo kịp thời về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi cho công tác phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng thiên tai, không trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của tỉnh; kiên quyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói, rét.

3. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh:

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng phương án PCTT và TKCN năm 2014, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31/8/2014 để thực hiện.

Tổng hợp tình hình thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, tàu thuyền, công trình và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra và định kỳ báo cáo kết quả công tác cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ làm công tác PCTT ở các ngành và địa phương. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài PTTH Bình Định, Viễn thông Bình Định và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thu thập tài liệu KTTV, dự tính, dự báo các loại hình thiên tai để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kịp thời thông tin, cảnh báo cho toàn dân và phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh, đối phó, đề ra các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, trên sông của tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng chủ lực của tỉnh trong nhiệm vụ phòng tránh, đối phó và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương lập phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng, từng loại hình thiên tai cụ thể. Tiến hành tổ chức tập huấn, diễn tập triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị liên quan để chủ động thực hiện có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển, phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư vùng, Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố ven biển và các lực lượng chuyên trách khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền đánh bắt và các phương tiện hoạt động trên biển không đảm bảo an toàn hàng hải, chở người hoặc hàng hóa quá tải trọng cho phép. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) và các địa phương ven biển thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết diễn biến của bão, ATNĐ, thời tiết nguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng an toàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình tàu thuyền của tỉnh đang đánh bắt trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo khi có thiên tai xảy ra.

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng của ngành phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan có phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại những khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra (đặc biệt chú ý tại các vùng dân sơ tán đi và đến, tại các bến bãi neo đậu tàu thuyền ra, vào tránh trú thiên tai, bão, ATNĐ), kiểm tra và hướng dẫn an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên sông, trên đầm. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia giúp dân sơ tán, tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, những điểm ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/03/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố có đê điều, hồ chứa nước hoàn thành công tác tu bổ đê điều, hồ chứa và các công trình liên quan đến phòng tránh thiên tai thuộc ngành quản lý đang thi công năm 2014 thực hiện đúng tiến độ vượt lũ an toàn, đúng thời hạn quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư vùng thiên tai đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Kiểm tra, lên kế hoạch dự phòng cung cấp giống cây trồng cho các địa phương để phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai (số 33/2013/QH13) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 19/06/2013 (có hiệu lực từ ngày 01/05/2014).

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi gió bão, ATNĐ, thiên tai xảy ra; chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đăng ký, đăng kiểm các phương tiện đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng phương tiện nghề cá thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, đối phó bão, ATNĐ cho ngư dân đồng thời hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú bão, thiên tai, tránh không để bị va đập làm chìm tàu thuyền trong khi neo đậu.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

8. Sở Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và các địa phương có phương án chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí sẵn ở những công trình xung yếu, những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời xử lý, ứng cứu và thay thế tạm khi công trình bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống đồng thời đảm bảo cho công tác cứu trợ, khôi phục nhanh chóng sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường, tràn qua đường tại các tuyến giao thông chính ở các vùng thường bị ngập lụt xây dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện qua lại.

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quy hoạch tái định cư dân các vùng thiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng vùng thực tế ở địa phương.

10. Sở Công Thương:

Làm việc với các nhà máy thủy điện có phương án, kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi có sự cố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương rà soát quy trình vận hành các hồ chứa và liên công trình thủy điện để vừa đảm bảo an toàn cho công trình vừa tham gia điều tiết cắt giảm đỉnh lũ và đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và phối hợp các đơn vị có liên quan có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường tránh trường hợp lợi dụng thiên tai găm hàng, tăng giá để trục lợi (đặc biệt là trong và sau khi thiên tai xảy ra).

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan nắm chắc tình hình thiệt hại ở những vùng bị thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bổ hàng cứu trợ của Trung ương, tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ theo đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, tránh tiêu cực, thất thoát và khiếu kiện của nhân dân.

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các địa phương tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho người bệnh khi xảy ra thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc PCTT đủ dùng để thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý nguồn nước uống cho người, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát trong và sau khi thiên tai, thảm họa, xảy ra.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có phương án, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, từng loại hình thiên tai, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai xảy ra.

14. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạch đảm bảo cho mạng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai đang xảy ra.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc khu, cụm công nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai khi được huy động.

16. Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khi thiên tai xảy ra có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin về tình hình, diễn biến của thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

17. Trung tâm KTTV Bình Định tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng thủy văn phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo và diễn biến của bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, dự báo lưu lượng lũ về hồ chứa và trên các sông để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng, chống lũ có hiệu quả. Tiếp nhận thông tin động đất, sóng thần từ Viện Vật lý Địa cầu thực hiện báo tin cảnh báo động đất, sóng thần kịp thời cho các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng tránh, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Đồng thời có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết để phối hợp tham gia công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

19. Khi xảy ra thiên tai, thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo giải quyết tình huống xảy ra do thiên tai theo thẩm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai, thảm họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236805