• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 tăng cường thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2014/NĐ-CP NGÀY 24/10/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và theo đúng quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 98), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 98 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Phối hợp với các Ban Đảng tổ chức tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

c) Kiểm tra, đôn đốc việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó.

3. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, thực hiện các nội dung sau:

a) Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo các quyền thành lập và tham gia hoạt động của các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 98 và Điều lệ của các tổ chức đó.

b) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người lao động tham gia thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

c) Phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan tới quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

4. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố có trách nhiệm tổ chức đưa tin tuyên truyền, phổ biến Nghị định 98 nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

6. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Chu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung:

a) Hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định 98 trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thành lập của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố theo đúng quy định;

b) Kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề phát sinh liên quan đến thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316957