• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Để triển khai thi hành có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu giá tài sản, góp phần tăng thu ngân sách thông qua hoạt động đấu giá tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua việc tổ chức Hội nghị và các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

b) Lựa chọn, ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) để tổ chức đấu giá tài sản nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; đồng thời, giám sát chặt chẽ để hoạt động đấu giá tài sản đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

2. Sở Tư pháp

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu giá tài sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Luật Đấu giá tài sản.

c) Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu giá tài sản, nhất là đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

đ) Chỉ đạo việc xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin về hoạt động đấu giá tài sản.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện việc chuyển giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) để đấu giá và theo dõi việc đấu giá tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước.

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước; việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu giá tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xử lý việc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức đu giá tài sản thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và giá bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản có liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm định hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá theo đúng quy định.

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng đất; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối với các vị trí đất cần đấu giá theo quy định.

5. Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính, xử lý tài sản là tang vật tịch thu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế tối đa việc giảm giá trị tài sản; chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) để đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian quy định.

b) Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì xử lý tài sản, tổ chức đấu giá tài sản, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người trúng đấu giá đăng ký quyền sở hữu, sử dụng các phương tiện giao thông theo quy định.

6. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có năng lực kinh nghiệm, uy tín; có cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hp pháp của người phải thi hành án, người được thi hành án và người trúng đấu giá tài sản thi hành án.

7. Cục thuế tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tài sản trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh- Truyền hình Cao Bằng

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đấu giá tài sản và phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản, các đơn vị được giao chủ trì xử lý tài sản thông báo công khai thông tin đấu giá tài sản theo quy định.

9. Các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan về đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm, đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì xử lý tài sản chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá tài sản Nhà nước; tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định.

Chỉ đạo Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc đơn vị được giao tham mưu tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn khẩn trương tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho công tác đấu giá, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thực hiện đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai các thông tin về đấu giá tài sản.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; giao Sở Tư pháp theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
(Bản Scan);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh (Bản Scan);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TT ĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 31/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364768