• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Tổng điều tra dân số và nhà ở

 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019; Đồng thời, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố đã ban Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 và Thông báo số 1042/TB-BCĐTP ngày 23/10/25018 về việc phân công trách nhiệm và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, các thông tin thu thập được là cơ sở để các cấp, các ngành đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình thực tiễn và để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Cục Thống kê (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, căn cứ Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố.

- Đề xuất nội dung thực hiện, thống nhất với một số Sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung các nội dung, tiêu chí cần điều tra riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; báo cáo tổng hợp nhanh kết quả các chỉ tiêu thống kê về dân số và một số chỉ tiêu phục vụ Thành phố.

- Phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán và hướng dẫn, công khai các khoản được chi theo chế độ cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã để triển khai kịp thời các công việc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch; Kinh phí tng điều tra phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Theo dõi, báo cáo UBND Thành phố về tình hình tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra và việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp Cục Thống kê Thành phố tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thời điểm, thời gian quy định; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho cuộc Tổng điều tra, kiểm tra và giám sát thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm:

- Tổ chức chỉ đạo, thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tng điều tra Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng,...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tng điều tra.

- Chủ động tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra để các cấp, các phòng, ban, mọi người dân trên địa bàn nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến và tạo điều kiện đđiều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí tuyên truyền và những công việc liên quan đến phục vụ theo yêu cầu quản lý của cấp mình.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố (qua Cục Thống kê-cơ quan Thường trực) để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố:

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp chính quyền các cấp, vận động nhân dân, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc Tng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận/huyện/thị xã, Chủ tịch UBND các xã/phường/thị trấn và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ TĐT TW;
- Thường trực Thành Ủy, HĐND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HN;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố;
- Thành viên BCĐ TĐT TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cục Thống kê TP;
- BCĐ TĐT các quận, huyện, thị xã;
- Cục Thống kê TP;
- BCĐ TĐT các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục Thống kê các quận, huyện, thị xã;
- Đài TH Hà Nội, Báo HNM, Báo KTĐT;
- VPUB: CVP, các PVP, KT, TKBT;
- Lưu: VT, VPBCĐTP, KT Vân.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thống kê, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

415

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400753