• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình bệnh st xuất huyết tại Việt Nam, khu vực phía Nam và trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm 2019 đến ngày 21 tháng 07 năm 2019, cả nước ghi nhận 115.186 trường hợp mắc tử vong 12. Tại khu vực phía Nam ghi nhận 66.248 trường hp mc tử vong 12.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2019, số trường hp mắc bệnh sốt xuất huyết là 4.739 ca, trong đó có 03 trường hợp tử vong, số ca mc tăng 7,5 ln so cùng kỳ năm 2018. Trong đó 02 địa phương có s ca mc cao là thành phVũng Tàu ghi nhận 1.410 trường hợp mắc (chiếm 29,75%), trong đó có 01 trường hợp tử vong; huyện Châu Đức ghi nhận 1.376 trường hp mắc (chiếm 29%). Theo diễn biến của dịch bệnh thì thời gian tới dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Do đó, từ nay đến cuối năm, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp. Đkịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng,

Trên cơ sở Chỉ thị s 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh:

a) Chủ trì, phi hp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phòng, chống dịch bệnh, tập trung các địa phương có diễn biến phức tạp.

c) Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe phối hợp các đơn vị truyền thông của tỉnh và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đa dạng, phù hp và dễ hiểu.

d) Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng giám sát chặt chẽ tình hình diễn tiến từng địa phương tới tuyến xã, phường, thôn ấp từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với diễn tiến dịch bệnh của các địa phương.

đ) Triển khai đến các cơ sở điều trị, các cơ sở y tế tư nhân và trong cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, theo dõi, tổ chức thu dung, cách ly điu trị.

e) Củng cố các đội chống dịch cơ động, tổ chức giám sát các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; điều tra, xác định dịch và tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch.

g) Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu trong việc xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân và hỗ trợ kịp thời địa phương khi có nhu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ và tác hại của bệnh, chủ động thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống Sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

b) Tăng chuyên trang, thời lượng thông tin, tuyên truyn phòng, chng bệnh Sốt xuất huyết; thông tin phải chính xác, không gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

c) Tuyên truyền tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền công tác phòng chng sốt xuất huyết tại trường học. Thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chng Sốt xuất huyết.

4. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết cho các đơn vị y tế các tuyến trong tình huống dịch có thể tiếp tục diễn tiến và kéo dài.

5. Các Sở, ban, ngành: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phi hợp với ngành Y tế thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở, diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết cho gia đình và cộng đồng.

6. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, ngành Y tế và chính quyền địa phương ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở, nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho gia đình và cộng đồng.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Huy động hệ thống chính trị các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân các kiến thức về phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

b) Trực tiếp chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế của địa phương tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tập trung xử lý dịch triệt để, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.

c) Chỉ đạo y ban nhân dân xã, phường, thị trn khn trương và thường xuyên triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

d) Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở địa phương, nhất là trong các đợt phun hóa chất, tuyên truyền cho người dân phi hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế.

đ) Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo) và Ủy ban nhân dân tỉnh về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này và định kỳ hàng tháng (ngày 30) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch và các PCT.UBND tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các S
: Y tế, TC, GDĐT, TTTT;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm CB-TH t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu VT-VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 02/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426717