• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 21/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2015

Ngày 21/5/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

Nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đến năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Quyết định số 6023/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trên các lĩnh vực: gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.

Công khai và thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề, quy hoạch các khu và cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề gắn với các dự án đầu tư, đảm bảo sự đồng bộ về ngành, nghề giữa sản xuất và dịch vụ, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm; tạo lập liên kết ngành, vùng, giữa doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp lớn, phát triển bền vững; bảo đảm không phân tán nguồn lực và hiệu quả hoạt động hỗ trợ.

Khẩn trương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giải quyết và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tập trung tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện khi các Luật trên có hiệu lực.

- Rà soát, hoàn thiện các quy trình liên thông đối với các lĩnh vực đầu tư xây dựng; các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư có gắn với sử dụng đất và xây dựng, tổng hợp những bất cập, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh:

+ Tích cực triển khai việc đăng ký kinh doanh qua mạng đối với các thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp qua Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

+ Tập trung hoàn thiện Phần mềm đăng ký kinh doanh cấp huyện để đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh; Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện cho các quận, huyện để triển khai thống nhất trên toàn Thành phố.

+ Triển khai có hiệu quả các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu.

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phù hợp với những cam kết quốc tế; tập trung chủ yếu vào các giải pháp hỗ trợ gián tiếp nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tạo động lực phát triển doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp chặt chẽ với KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan và các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả công nghệ quản lý tài chính qua hệ thống Tabmis.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 15/2012/QĐ-UB ngày 4/7/2012 ban hành quy định xác định đơn giá thuê đất; Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng cơ chế tài chính đối với các dự án của các tổ chức đã được giao đất cho thuê đất vi phạm luật đất đai bị thu hồi trên địa bàn Thành phố.

4. Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội:

- Chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng và Doanh nghiệp thành phố Hà Nội; khuyến khích các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động tín dụng; tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; từng bước điều chỉnh cơ cấu dư nợ và đầu tư hợp lý hơn, ưu tiên tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Khuyến khích các ngân hàng thương mại áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để tăng cường khả năng cho vay tín chấp, cơ cấu lại các khoản vay vốn lãi suất cao trước đây.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục vay vốn để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng hiện có, chú trọng phát triển dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao.

5. Sở Công thương:

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giúp cho doanh nghiệp trong nước có môi trường cạnh tranh lành mạnh. Có biện pháp kiên quyết xử lý hàng nhái, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu đối phó với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

- Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong sản xuất kinh doanh.

- Đôn đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các CCN đang xây dựng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng CCN phục vụ cho công tác thu hút đầu tư.

- Hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip) thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của Thành phố ngay sau khi Luật Đất đai sửa đổi 2013 có hiệu lực (liên quan đến các lĩnh vực: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chính sách tài chính về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; xác định giá thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất, bảng giá đất; xử lý vi phạm về đất đai, trình tự thủ tục, cơ chế thu hồi đất).

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của phần mềm dịch vụ công mức độ 3 đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Rà soát, cải tiến quy định về quản lý đất đai; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp có thể tiếp cận đất sạch phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp, khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đề xuất thành lập và tổ chức triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội.

- Đề xuất danh mục các sản phẩm trong chương trình trọng điểm cấp thành phố.

8. Cục Thuế Hà Nội:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng Internet. Mở rộng các dự án quản lý thuế hiện đại như: nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; triển khai hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp ITAIS (dự án Tamp); đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển hệ thống đại lý thuế... nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

- Đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế về người nộp thuế, nhất là hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế đối với doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện các đề án thuộc Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020 theo đúng kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/11/2011 của UBND Thành phố, đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra.

9. Cục Hải quan Hà Nội:

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống VNACCS/VCIS (Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia) trong toàn đơn vị. Hỗ trợ các doanh nghiệp khai báo trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2014 được phê duyệt theo Quyết định số 2611/QĐ-TCHQ ngày 08/12/2011 của Tổng cục Hải quan. Triển khai thủ tục hải quan điện tử đạt tỷ lệ 100% các chi cục (kể cả chi cục mới thành lập) đối với các loại hình Tổng cục Hải quan cho phép triển khai, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% tờ khai và 95% kim ngạch và 80% doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan.

- Rà soát, đánh giá lại quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp

- Thường xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển với cộng đồng doanh nghiệp.

10. Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất:

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền giới thiệu về các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, giảm chi phí thời gian cho các nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để dự án đảm bảo tiến độ thời gian đi vào hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án được vay vốn ngân hàng thương mại trong quá trình đầu tư xây dựng, hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp trong việc đào tạo tuyển dụng lao động.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các khu công nghiệp đang hoạt động đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thứ phát.

11. Quỹ đầu tự phát triển:

- Triển khai, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

- Tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, các hiệp hội để giới thiệu hoạt động và tìm kiếm cơ hội cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

12. Doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội:

- Thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng pháp luật. Chủ động liên hệ, trao đổi, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh.

- Chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đặc biệt trong quan hệ với người lao động cùng chung sức phát triển vì lợi ích chung. Tích cực tham gia đóng góp cho xã hội và các chương trình xóa đói giảm nghèo, từ thiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội tại địa bàn.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chỉ thị này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành, cấp mình. Đối với những nhiệm vụ đã rõ ràng, đã có văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, không cần phải xây dựng thêm các đề án, chương trình, kế hoạch, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả Chỉ thị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị trong Kế hoạch hành động số 87/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị đã được phân công cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Phòng TM&CN Việt Nam; (để báo cáo)
- TT TU, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; (để báo cáo)
- Sở KH và ĐT (2b)
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các hiệp hội: DNHN, DNNVVHN;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, CTh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237640