• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 về quản lý sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÔNG SỞ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Để tăng cường quản lý, sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí, đúng công năng thiết kế, đúng mục đích sử dụng, đáp ứng yêu cầu hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, phù hợp yêu cầu hiện đại hóa và cải cách hành chính nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan hành chính nhà nước được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở, bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện những quy định tại Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, với những trách nhiệm cụ thể như sau:

a. Lập hồ sơ quản lý công sở; bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng; lưu giữ và gửi hồ sơ trích ngang công sở cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính để theo dõi;

b. Bố trí sắp xếp chỗ làm việc hiệu quả và thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức;

c. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản lý công sở của cơ quan;

d. Hằng năm, có trách nhiệm lập kế hoạch vốn bảo trì công sở để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

đ. Tổ chức thực hiện bảo trì công sở theo quy định nhằm duy trì chất lượng, kiến trúc, công năng sử dụng của công sở;

e. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 12 tháng 1 lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về công sở;

g. Định kỳ hằng năm rà soát, sắp xếp lại công sở của cơ quan bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm;

h. Kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền trong quản lý, sử dụng công sở.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý nhà nước về công sở của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng công sở; chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo công sở các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng và các sở liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở theo quy định; xác định giá trị tài sản công sở theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng các các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành kế hoạch đầu tư xây dựng công sở hành chính nhà nước và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng công sở; hàng năm tổng hợp cân đối kế hoạch vốn đầu tư cải tạo, xây dựng mới công sở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

5. Chậm nhất là ngày 25 tháng 11 hàng năm, các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình quản lý sử dụng công sở gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 11/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240851