• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thời gian qua, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh đã được đầu tư bổ sung, nâng cấp đảm bảo cho hoạt động quản lý, điều hành, việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính chậm được cải thiện. Nguyên nhân là do Thủ trưởng cơ quan chưa chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, chưa khai thác sử dụng triệt để hệ thống hạ tầng, phần mềm đã được trang bị…

Để tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; đảm bảo đúng theo lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo quyết liệt thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý, điều hành:

- Phải tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc khai thác sử dụng tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có để phát huy cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại cơ quan;

- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VSDOffice); sử dụng thư điện tử (@hanam.gov.vn) theo đúng quy định; cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- Từ tháng 12/2015, các cơ quan phải chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm khác theo nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan gắn liền với chương trình cải cách hành chính và qua đó đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng (người đứng đầu) với kết quả thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

2. Giao Sở Nội vụ khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm thi đua của các cơ quan hàng năm phải có tiêu chí thi đua gắn với kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp và chấm điểm kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Để tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; đảm bảo đúng theo lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã có Chỉ thị 11/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo quyết liệt thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý, điều hành:

+ Phải tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc khai thác sử dụng tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có để phát huy cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại cơ quan;

+ Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VSDOffice); sử dụng thư điện tử (@hanam.gov.vn) theo đúng quy định; cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

+ Từ tháng 12/2015, các cơ quan phải chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm khác theo nội dung Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan gắn liền với chương trình cải cách hành chính và qua đó đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng (người đứng đầu) với kết quả thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

2.293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297818