• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 1127/CT-UBND năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tải về Chỉ thị 1127/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2017. Qua hơn 08 tháng thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, vẫn còn nhiều sở, ban, ngành tỉnh chưa thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý công việc; những nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành không chủ động thực hiện còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện; những nội dung công việc có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành nhưng không lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành, địa phương nhưng báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc; nhiều dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu chưa đạt chất lượng về nội dung và thể thức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trình không ký tắt vào dự thảo văn bản,...

Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả giải quyết công việc, giảm các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh đgiải quyết các nội dung do các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đối với nội dung được giao chủ trì, phối hợp thực hiện thì phải chủ động tổ chức cuộc họp mời các cơ quan, đơn vị có liên quan đến trao đổi, thống nhất nội dung hoặc làm văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, sau khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; không trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các hồ sơ công việc khi chưa có ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Các sở, ban, ngành và địa phương (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) phải chủ động trong việc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của mình, không trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

3. Các cơ quan, đơn vị khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp hoặc mời họp để giải quyết nội dung cần có ý kiến của cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp.

4. Khi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, hội nghị mời Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tham dự các cuộc họp, hội nghị, trường hợp không thể tham dự phải báo cáo với người chủ trì cuộc họp, hội nghị. Nếu cử cấp phó dự thay phải nắm chắc nội dung để tham gia ý kiến giải quyết các vướng mắc về chuyên ngành đặt ra tại cuộc họp, hội nghị.

5. Các cơ quan, đơn vị khi gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phần hồ sơ phải đảm bảo theo nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, Điều 30; Khoản 3, 4, 5, 6, 7, Điều 31 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ trình của các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra thành phần hồ sơ có đảm bảo theo quy định nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì xem xét từng trường hợp cụ thể để xử theo quy định tại Điều 28 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội dung Chỉ thị này của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy đảng có thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo hàng năm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, bntam.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1127/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 1127/CT-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386669