Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2003/CT-BNN-PC tăng cường công tác Pháp chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2004/CT-BNN-PC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 05/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/04/2004   Số công báo: Từ số 13 đến số 14
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/04/2003, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 12/2003/CT-BNN-PC tăng cường công tác Pháp chế.

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHUNG

1. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong Bộ về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác pháp luật trong việc thực hiện quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp luật đối với lĩnh vực được phân công.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu của công tác pháp chế: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật dài hạn và hàng năm đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành. Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thời gian, tiến độ quy định.

4. Củng cố và tăng cường hệ thống pháp chế của ngành, bao gồm: pháp chế Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp.

100