• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2018 về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về ngân sách và tài sản nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Chỉ thị 12/CT-CT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-CT

Vĩnh phúc, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN VỀ NGÂN SÁCH VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, trong những năm qua UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, quản lý chặt chẽ tài sản công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, sát sao chỉ đạo thực hiện, còn để tồn tại kéo dài qua nhiều năm.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý ngân sách, tiền, đất đai, tài sản của nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

I. Các yêu cầu chung:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc; Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành cấp tỉnh, cấp huyện; thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư; giám đốc các doanh nghiệp:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

2. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các nội dung kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết của ngành mình, cấp mình quản lý để thực hiện ngay các việc sau:

2.1. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kịp thời có những giải pháp khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước.

2.2. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đối với kiến nghị từ năm 2016 trở về trước, gồm thu hồi, nộp ngân sách các khoản thu, chi sai quy định; các khoản phải nộp nhưng chưa nộp, giảm dự toán năm sau; các khoản kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi phải nộp trả ngân sách cấp trên yêu cầu phải thực hiện xong trước ngày 30/10/2018.

2.3. Khi thực hiện các kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán yêu cầu phải ghi rõ trên chứng từ nội dung và số tiền thực hiện, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (kèm theo đầy đủ bản sao các chứng từ liên quan). Trong báo cáo phải nêu rõ những tồn tại đã được khắc phục, những tồn tại chưa khắc phục, thời gian và biện pháp khắc phục cụ thể.

3. Chỉ đạo tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được giao quản lý; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm, thiếu sót dẫn đến việc thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước phải tự chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

II. Một số yêu cầu cụ thể đối với Sở, ngành, đơn vị.

1. Sở Tài chính:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, đảm bảo chi NSNN thực hiện theo dự toán, triệt để tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và sử dụng vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản nhà nước đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức rà soát, đề xuất sắp xếp lại tài sản công đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề xuất xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức quy định, không để thất thoát, lãng phí tài sản công.

- Tham mưu đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; việc thực hiện quy định về đấu giá khi giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BOT.

- Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt và xử lý các tồn tại trong công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, thực hiện các biện pháp thu hồi đầy đủ, đúng hạn các khoản tạm ứng ngân sách cấp tỉnh; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Rà soát, xử lý các khoản tạm ứng cho các đơn vị, các dự án đầu tư để giải quyết dứt điểm, không để trình trạng tạm ứng quá hạn kéo dài; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư các công trình, dự án rà soát, nắm bắt tiến độ thực tế thực hiện các thủ tục đầu tư của từng dự án đã dự kiến bố trí kinh phí từ các nguồn tăng thu, CCTL, thưởng vượt dự toán thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách,… chuyển nguồn sang năm 2018 nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2018 hoặc chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (kể cả các dự án có chủ trương đầu tư trước khi có Luật đầu tư công) theo quy định, hoặc tổng mức đầu tư thấp hơn số vốn đã dự kiến bố trí. Kiên quyết xử lý thu hồi đối với những công trình, dự án chậm triển khai các thủ tục đầu tư công, dự án dự kiến dư thừa vốn, dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2018 hoặc khả năng giải ngân thấp và các dự án thuộc các trường hợp nêu trên, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách, thực hiện đúng quy định pháp luật. Thời gian xong trước ngày 10/8/2018.

- Đối với kiến nghị về ghi thu, ghi chi, khấu trừ tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước: Đôn đốc các chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để thực hiện ghi thu, ghi chi xong trước ngày 31/12/2018.

- Thực hiện rà soát đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét và ban hành quy định về việc xác định giá thu tiền sử dụng đất khi tính toán các khoản chi phí như chi phí khác, chi phí lãi vay theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh quyết định tăng thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do KTNN xác định tăng thêm (kiểm toán ngân sách năm 2016). Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn thu hồi số vốn ứng trước của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát, xử lý các khoản tạm ứng cho các đơn vị, các dự án đầu tư để giải quyết dứt điểm, không để trình trạng tạm ứng quá hạn kéo dài; tham mưu đề xuất cơ chế để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất các biện pháp xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong công tác đấu thầu qua mạng và công tác giám sát đầu tư.

Đối với các khoản tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị, dự án đầu tư, thời gian thực hiện thu hồi tạm ứng xong trước ngày 31/12/2018.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, chủ đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý các tồn tại trong việc phê duyệt dự án không khả thi về nguồn vốn, về tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Hồng kết hợp đường giao thông dẫn đến dự án phải kéo dài thời gian thực hiện, thay đổi quy mô,…

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm các tồn tại trong việc ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất của một số dự án theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.

- Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích tăng thêm do thay đổi quy hoạch sử dụng đất của dự án khu nhà ở đô thị tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo do Công ty Cổ phần Dịch vụ T&T làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính xác định tiền thuê đất phải nộp của dự án Khu du lịch - dịch vụ Tam Đảo từ năm 2004 đến hết năm 2013.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên xong trước ngày 31/12/2018.

4. Cục Thuế tỉnh:

- Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu NSNN, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán, các giao dịch liên kết; thực hiện xử lý theo quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, tạm tính thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác do các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo chế độ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

- Tăng cường công tác phối hợp, rà soát, đối chiếu với các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính xác định tiền thuê đất phải nộp NSNN của dự án Khu du lịch - dịch vụ Tam Đảo từ năm 2004 đến hết năm 2013.

- Chỉ đạo các Phòng chức năng, các Chi cục thuế tiếp tục theo dõi, tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu hồi đầy đủ số tồn đọng, chưa thực hiện.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý đối tượng, quản lý thu thuế, nợ đọng thuế, việc miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách theo đúng quy định của nhà nước.

- Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

5. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo và trực tiếp thu hồi các khoản ứng từ quĩ bình ổn giá cho các doanh nghiệp để thực hiện chương trình bình ổn giá nhưng đến nay chưa hoàn trả ngân sách tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả, tiến độ thực hiện. Thời gian xong trước ngày 31/12/2018.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc công ty điện lực, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh điện nông thôn (ReII) trả đầy đủ, kịp thời nợ gốc và lãi vay theo các kỳ hạn trả nợ.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp xác định ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất; miễn, giảm tiền thuế,… chưa đúng quy định pháp luật khi cấp giấy phép đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

7. Sở Xây Dựng phối hợp với Sở Tài chính xem xét, điều chỉnh giá bán nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân, đảm bảo thực hiện đúng chế độ quy định.

8. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với dự án Đầu tư xây dựng Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ động làm việc, báo cáo giải trình cụ thể với Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực I về các nội dung liên quan. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

9. Kho Bạc nhà nước các cấp:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thực hiện các biện pháp thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản tạm ứng vốn đầu tư XDCB đến hạn hoàn trả NSNN theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, xác định phần giá trị khối lượng đã thanh toán cho các dự án cao hơn giá trị được quyết toán; thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi, hoàn trả NSNN theo đúng quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính trong việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

10. UBND các huyện: Tam Dương, Yên Lạc, Bình Xuyên: Chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các biện pháp thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản tạm ứng, ứng trước kế hoạch vốn đầu tư, hoàn trả NSNN. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

11. UBND Thành phố Phúc Yên:

- Đôn đốc, yêu cầu phường Trưng Trắc thu hồi khoản tạm ứng cho công ty TNHH Ánh Ngọc thực hiện dự án, thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

- Khẩn trương thực hiện các kiến nghị về thu hồi nộp ngân sách, giảm cấp phát thanh toán, giảm giá trị trúng thầu, kiến nghị khác của dự án Đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Phúc Yên (từ QL2 đến khu đô thị Xuân Hòa); Dự án Sân vận động thị xã Phúc yên (kiến nghị Kiểm toán năm 2013).

12. UBND huyện Yên Lạc, Sở Giao thông Vận tải:

Thực hiện kiểm tra, rà soát để giảm trừ giá trị thanh toán các khoản mục chi phí khác (tính trên dự toán hạng mục đất đắp tính tăng không đúng tại thời điểm thanh tra); giảm trừ tại đợt nghiệm thu, thanh toán tiếp theo phần giá trị đất đắp thi công trước tháng 10/2012 nhưng chưa điều chỉnh tại thời điểm được thanh tra, đảm bảo đúng chế độ quy định và theo khối lượng thực tế thi công của dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông và dự án đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh nối QL2B với QL2C (giai đoạn 2).

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ngay./.

 


Nơi nhận:
- BTVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cục thuế tỉnh, KBNN tỉnh, các Ban QLDA cấp tỉnh;
- KBNN các huyện, các Ban QLDA cấp huyện;
- Các doanh nghiệp;
- Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu: VT.
(H                      b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/CT-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 06/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 12/CT-CT

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403105