• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp ngay từ đầu năm.

Những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đến cuối năm. Nhằm đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu chi và khả năng cân đối ngân sách 2018 theo dự toán đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước sau đây:

1. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HĐND tỉnh quyết định, cụ thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Ngành Thuế cần phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các đề án: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế; đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất; đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3334/UBND-TH ngày 16/5/2018; trong đó, cần tập trung các giải pháp sau:

- Chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Rà soát, đối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn phải ký lại hợp đồng thuê đất hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất theo quy định làm cơ sở xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh. Ban hành các quy định, tiêu chuẩn, định mức đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong áp dụng thuế khoán. Thực hiện chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; kết hợp đồng bộ, hài hòa các biện pháp thanh tra, kiểm tra, khảo sát, vận động, tuyên truyền để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế.

- Xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế: Trong đó tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế; rà soát phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp trong việc xử lý nợ thuế. Ngành Thuế cần phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các Sở ngành liên quan trong việc đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh các khoản nợ thuế mới. Đối với các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, Cục Thuế tỉnh phải kịp thời xây dựng kế hoạch, biện pháp khoanh nợ, báo cáo Tổng cục Thuế để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn có đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch,… nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chống thất thu thuế và tạo được nguồn thu bền vững, ổn định trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

b) Cục Hải quan cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết các vướng mắc phát sinh cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát các nguồn thu tiềm năng để có biện pháp hỗ trợ khai thác thu. Tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại đi đôi với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành hải quan.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu tiền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước nhằm xây dựng phương án đảm bảo cân đối chi ngân sách nhà nước năm 2018.

e) UBND các huyện: Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 được giao để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện, cần phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý, đặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng; khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 đã được giao. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

2. Tchức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính, các ban, ngành, UBND các huyện trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2018 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách nhà nước. Trường hợp thu ngân sách có khả năng không đạt dự toán, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét chủ động giảm, giản tiến độ cấp phát kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, dự án theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh,... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương không đạt, phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán được giao để đảm bảo cân đối thu chi; đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là chế độ, chính sách cho con người; trường hợp khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét xử lý.

- Các Sở, ban, ngành chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ đột xuất trong năm. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các đơn vị có nhu cầu chi thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được tỉnh giao.

- Các Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 12/CT-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
389702