• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 do tỉnh Hà Nam ban hành

Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2013 - 2014

Năm học 2012-2013, ngành Giáo dục và Đào tạo đã phấn đấu đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, nề nếp, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững. Chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục được nâng cao. Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được giữ vững và phát triển; tích cực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh nhà còn một số hạn chế: cơ sở vật chất tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc sử dụng nhân lực cũng như trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn hiệu quả chưa cao...

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2013-2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Ngành giáo dục và đào tạo:

a. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của BCHTW Đảng khoá XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo của Hà nam từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ động phối hợp với Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đối với mô hình văn hóa nghề. Phát huy hoạt động các Trung tâm Giáo dục cộng đồng, xây dựng xã hội học tập hiệu quả.

b. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, phấn đấu để được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào cuối năm 2013. Tăng cường nguồn lực, có nhiều giải pháp trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo dạy và học tiếng Anh đại trà theo chương trình 10 năm đạt kết quả.

c. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng tinh giản biên chế, đúng người, đúng việc. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại số viên chức dôi dư để sắp xếp vào các vị trí mà ngành có yêu cầu như cán bộ phụ trách y tế, thư viện, thiết bị thí nghiệm, văn thư, hành chính.

d. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền huyện, thành phố, các ngành, các tổ chức xã hội, các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để ngành giao dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014; quản lý việc dạy thêm, học thêm theo qui định.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để các trường ổn định bước váo năm học mới.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai nhiệm vụ năm học; quan tâm, chăm lo tạo điều kiện để các nhà trường khai giảng năm học mới đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến các cơ quan có liên quan, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD và ĐT (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (để t/h)
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- VPUB: CPVP, VX;
- Lưu VT,VX;

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 12/CT-UBND

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206293