• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên do tỉnh Đắk Nông ban hành

Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách lớn, có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thể chế hoá trong luật BHYT. Trong những năm qua, Ban bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT.

Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 và Chương trình hành động số 24- CTr/TU ngày 03/5/2013 của Tỉnh uỷ Đắk Nông về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Trong những năm qua được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã thực hiện tốt chính sách BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật BHYT còn một số hạn chế, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.Theo quy định của luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc từ năm 2010. Nhưng theo báo cáo của BHXH tỉnh, hiện nay số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh mới hơn 36.000 em, chiếm khoảng 45% so với số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia BHYT. Kết quả này là thấp so với yêu cầu đề ra, việc 55% số học sinh còn lại chưa tham gia BHYT ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khoẻ cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nguyên nhân những hạn chế trên do cán bộ quản lý một số đơn vị trường học chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện BHYT đối với học sinh. Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm luật BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau :

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện đạt từ 70% trở lên học sinh tham gia BHYT trên tổng số học sinh thuộc diện bắt buộc trong năm học 2013-2014.

- Giao chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh trong năm 2013 cho các trường Trung học phổ thông do Sở trực tiếp quản lý từ 70% học sinh tham gia BHYT trở lên trên tổng số thuộc diện bắt buộc phải tham gia.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và thanh quyết toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá công tác BHYT học sinh để xét thi đua, khen thưởng.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHYT đối với phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh tham gia BHYT.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn, các tổ chức địa phương, các trường học trong công tác vận động, đề ra chính sách, giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia BHYT của nhóm đối tượng là học sinh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT cho học sinh để đảm bảo quyền lợi về BHYT cho các em theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nâng cao y đức đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng KCB, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KCB và quản lý BHYT. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

- Chỉ đạo cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã hướng dẫn cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh về chính sách, pháp luật, lợi ích về BHYT nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng này từ 70% trở lên. Đặc biệt là các xã, phường, thị trấn đã có kế hoạch xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

5. Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức có liên quan, đề ra cơ chế, giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng học sinh tại địa phương từ 70% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 12/CT-UBND

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205001