Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg về tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 31/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2001   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/5/2001, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 13/2001/CT-TTg về tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000). Cụ thể,

Để nâng cao hiệu lực của Luật và hiệu quả thi hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thi hành Luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong các quy định của Luật, trên cơ sở đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi cả nước kết quả 10 năm (1991-2000) thi hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, với các yêu cầu chủ yếu sau đây:

a) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật; tình hình ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định số 374/HĐBT ngày 11 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc Quy định chi tiết thi hành Luật này tại các ngành và địa phương; công tác xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện Luật và phổ biến, tuyên truyền Luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát và sự phối hợp liên ngành ở Trung ương và các địa phương trong việc thi hành Luật.

Cần làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành có trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, đề ra các biện pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo thi hành Luật này, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và chiến lược phát triển con người. Gắn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2001-2010.

b) Qua việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật này, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật và các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt hơn Luật này.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo :

a) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết, đánh giá trong phạm vi cả nước về kết quả 10 năm thi hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và Nghị định số 374/HĐBT ngày 11 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc Quy định chi tiết thi hành Luật này.

b) Nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em.

85