• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và bước đầu đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT tại nhiều cơ quan nhà nước vẫn chưa khai thác, phát huy tốt vai trò, tiềm năng, thế mạnh; chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, hiệu quả chưa cao. Hạn chế trên do nhiều nguyên nhân như: Một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực triển khai ứng dụng CNTT; người đứng đầu một số cơ quan nhà nước chưa xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu, có biện pháp quyết liệt trong việc ứng dụng CNTT; công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT chưa sâu rộng; chưa có quy định bắt buộc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán; một số ứng dụng CNTT thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo tính liên thông; hạ tầng CNTT chưa hoàn thiện; an toàn và bảo mật thông tin chưa được chú trọng đúng mức; đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT còn thiếu, hạn chế về năng lực…

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tuyên truyền về dịch vụ hành chính công trực tuyến

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, thế mạnh của ứng dụng CNTT tới tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ hành chính công trực tuyến đến doanh nghiệp và nhân dân.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định của luật, các văn bản dưới luật liên quan đến CNTT; giới thiệu thường xuyên để doanh nghiệp, nhân dân biết, tạo thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tham gia góp ý, theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT

- Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh làm cơ sở, nền tảng để triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT đồng bộ, kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại cơ sở hạ tầng thông tin giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

- Xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật, lựa chọn công nghệ để hoàn thiện hạ tầng CNTT theo hướng hiện đại và đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng CNTT. Hoàn thiện mạng nội bộ của đơn vị đảm bảo kết nối với Trung tâm dữ liệu của tỉnh thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng; kết nối liên thông hình thành mạng diện rộng WAN của tỉnh. Trang bị máy tính phục vụ công việc.

- Định hướng các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện, nâng cấp, đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng, viễn thông - CNTT đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhu cầu sử dụng của xã hội.

- Khuyến khích việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

3. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động quản lý, điều hành:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh, có sự liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; có cơ chế sử dụng chung, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đảng và cơ quan nhà nước, giữa các ngành, các cấp trong tỉnh.

- Tích cực triển khai các phần mềm dùng chung: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, Thư điện tử công vụ đảm bảo lộ trình đã đề ra. Tích cực sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành; tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ và ngoài cơ quan; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và người dân.

- Triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho đội ngũ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao công nghệ với các Bộ ngành và đơn vị bạn.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tự học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính; khai thác internet.

5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

- Triển khai đồng bộ các biện pháp và tăng cường giám sát an toàn an ninh thông tin, nâng cao hiệu quả, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin.

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật và phối hợp với các đơn vị chức năng về bảo mật, an toàn thông tin, an ninh thông tin mạng và sẵn sàng ứng phó với xâm nhập mạng trái phép hoặc tấn công mạng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng công an, cơ yếu, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT.

6. Tổ chức thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai nội dung của Chỉ thị này. Coi việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước là bắt buộc đối với các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng CNTT trong đơn vị, địa phương mình trước UBND tỉnh; coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm. Định kỳ báo cáo (6 tháng, 1 năm) kết quả thực hiện Chỉ thị này về Sở thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, Thảo

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332652