• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT qua mạng internet, mạng xã hội, đường bưu điện và dịch vụ chuyển phát nhanh; sử dụng VK, VLN, CCHT để gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động; mua bán, vận chuyển vật liệu nổ và pháo trái phép ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Để tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (có hiệu lực từ 01/7/2018). Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đến khi Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT có hiệu lực thi hành; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; Công văn số 2392/UBND-NC ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép.

2. Các cơ quan truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT(có hiệu lực từ 01/7/2018); đồng thời đẩy mạnh hoạt động tố giác những hành vi tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép.

3. Công an tỉnh, Bộ ch huy Quân sự tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng trin khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ th:

Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT được trang bị, không để thất thoát, lưu lạc. Trong trường hợp mất mát VK, VLN, CCHT phải có biện pháp truy tìm, thu hồi, không để đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Tuân thủ nghiêm túc các quđịnh về cấp phép mua bán, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT. Mọi trường hợp sai phạm phải được điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về qun lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tổ chức, cá nhân; phát hiện, chấn chnh, xử lý kịp thời mọi thiếu sót, sai phạm.

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt độnsản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; bắt, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quđịnh pháp luật.

- Tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sử dụng vũ khí trong khi thi hành công vụ, nhm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thường xuyên, kết hợp mở các đợt cao đim tuyên truyền, vận động giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trái phép trên địa bàn toàn tnh. Huy động đông đảo các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trình báo, giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; việc tiếp nhận, bảo qun, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo trái phép phải đảm bảo an toàn, đúng quđịnh, không để xảy ra mt mát, cháy, n.

4. Sở Công thương: Có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh và lực lượng chức năng trong công tác thu hồi, kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

5. Cảnh sát PCCC tỉnh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ; chấn chỉnh đảm bảo an toàn về cháy nổ, sử dụng VK, VLN, CCHT của các đơn vị được trang bị, hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và ký cam kết thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

7. Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp: Phối hợp với Công an cùng cấp kịp thời đưa ra xét xử lưu động các vụ án liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối với Tỉnh đoàn: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

9. UBND các cấp: Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, thu hồi và ngăn chặn hành vi vi phạm Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/2009/NĐ-CP; đồng thời tăng cường phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác vận động thu hồi, ký cam kết và đấu tranh chống sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo; hạn chế, làm giảm tối đa vũ khí, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội và tồn đọng trong nhân dân...

Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trong phạm địa bàn, lĩnh vực qun lý, phụ trách. Xác định đây là một trong nhng nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Có biện pháp chn chỉnh, khc phục ngay những tn tại, thiếu sót trong quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Mọi trường hợp qun lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép phải được phát hiện, trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

10. Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng công tác chỉ đạo thực hiện, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để vi phạm về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo theo chức năng thì người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT
.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và
các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
-
MTTQ các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn
;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh
, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu:
VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 21/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377990