• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu


 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

Triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chỉ đạo chung

Các Sở, ban, ngành, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền để tháo gỡ các nút thắt đối với hoạt động sản xuất, chế biến, tạo thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, các chính sách chế độ mới liên quan đến xuất khẩu thuộc ngành lĩnh vực của cơ quan mình phụ trách cung cấp trên các trang thông tin đại chúng, nhằm giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

2. Sở Công thương

- Chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện:

+ Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

+ Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017).

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh thâm nhập sâu vào kênh phân phối tại thị trường nước ngoài theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn và tập trung xây dựng thương hiệu cho một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, sản xuất tại địa bàn để phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực và có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến các mặt hàng này hướng tới xuất khẩu; có định hướng xuất khẩu phù hợp và cụ thể đối với những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ưu đãi FTA, hướng tận dụng và cách tận dụng ưu đãi FTA, hướng dẫn các doanh nghiệp hiểu rõ và nắm được quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu; tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, điện tử hóa, tăng cường triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.

- Chủ động trong nắm bắt thông tin từ Bộ Công thương về tình hình thị trường xuất nhập khẩu và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của tỉnh như sự thay đổi chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam...); kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và tham mưu UBND tỉnh có phản ứng kịp thời.

- Chủ động nắm bắt thông tin từ Bộ Công thương về tăng cường cơ chế cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp để chủ động phòng tránh các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng phó với các vụ kiện được nước ngoài khởi động, giải thích và đấu tranh ngay từ giai đoạn điều tra để giảm thiểu tác động bất lợi cho doanh nghiệp; hướng dẫn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đấu tranh và khởi kiện ra cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đối với các biện pháp bảo hộ bất hợp lý, vi phạm quy định của WTO.

- Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng tỷ trọng của các hoạt động có tác dụng lâu dài như đào tạo kỹ năng, giảm tỷ trọng của các hoạt động như tổ chức hội chợ, triển lãm hay tham gia hội chợ, triển lãm; chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại trung và dài hạn hướng vào một mặt hàng, một thị trường cho tới khi đạt kết quả cụ thể; chú trọng đào tạo, phổ biến về quy tắc xuất xứ và cách đáp ứng quy tắc xuất xứ để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội mở ra từ các FTA, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các FTA.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Chủ động trong nắm bắt thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp an toàn thực phẩm tại các thị trường xuất khẩu chính, công bố để các doanh nghiệp tham khảo, kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông, thủy sản.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các hộ nông dân về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và phương thức sản xuất, nuôi trồng phù hợp để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn, tư vấn cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các biện pháp TBT (rào cản kỹ thuật đối với thương mại) của nước ngoài và các thông tin TBT khác nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội, thách thức của TBT ở trong nước và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động tiếp cận thị trường xuất khẩu.

- Chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện:

+ Đề án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của Tỉnh giai đoạn 2014-2020 (Quyết định 2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014).

+ Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh giai đoạn 2014-2020 (Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014).

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục thực hiện đào tạo lao động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp. Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước thực hiện đào tạo theo yêu cầu định hướng của cộng đồng doanh nghiệp và quá trình hội nhập khu vực, quốc tế.

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tạo nguồn lao động có chất lượng, từng bước giải quyết tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các dự án thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên tiến, tạo ra phương thức sản xuất kinh doanh mới mang lại giá trị gia tăng và có cam kết chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về việc ưu đãi các dự án đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định và thật sự cần thiết.

- Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách thân thiện hơn đối với đầu tư dệt - nhuộm - hoàn tất; ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại xử lý nước thải.

7. Cục Hải quan tỉnh

- Thực hiện các quy định trong lĩnh vực hải quan để tăng cường quản lý nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế và các nguyên tắc thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới.

- Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức ngành hải quan; qua đó tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, kịp thời phổ biến các chính sách về xuất nhập khẩu hàng hóa và các quy trình, quy định về thủ tục hải quan, giải đáp các vướng mắc phát sinh đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát lại các loại phí và mức phí thu vào hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng xuất khẩu, để tiếp tục giảm phí cho doanh nghiệp.

9. Cục Thuế tỉnh

Công khai đầy đủ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy trình giải quyết hoàn thuế, cũng như các văn bản hướng dẫn về giám sát hoàn thuế, bảo đảm tạo mọi thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp khi thực hiện hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu.

10. Cục Thống kê tỉnh

Xem xét, công bố thông tin về năng suất lao động chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3 hoặc 4 đối với các ngành, lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu để làm cơ sở cho các Sở, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển sản xuất phù hợp.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nhằm tạo nguồn hàng cho xuất khẩu; Thu hút đầu tư theo định hướng của tỉnh nhằm tạo chân hàng xuất khẩu lâu dài, có thể tận dụng và khai thác các lợi thế, cơ hội từ hội nhập.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp tại các UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

13. Sở Nội vụ

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các hiệp hội, để hiệp hội thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động nghiên cứu cơ hội từ các FTA và trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu định hướng sản xuất các sản phẩm chủ lực, có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất và chế biến hàng hoá, tạo nguồn hàng và dịch vụ xuất khẩu phong phú.

- Tăng cường liên kết giữa của các huyện, thị xã, thành phố để khuyến khích hỗ trợ sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, tận dụng hết những tiềm năng, lợi thế để tăng khả năng cạnh tranh, kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Công thương chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 31/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405105