• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014; căn cứ tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo của tỉnh Cao Bằng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13 ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Tỉnh ủy về thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (khóa XI) về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững kết quả PCGD tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) tạo nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục; hoàn thành PCGD THCS tại 3 xã còn lại: Vần Dính (Hà Quảng), Phan Thanh (Nguyên Bình), Hồng An (Bảo Lạc); ưu tiên các nguồn lực để thực hiện công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo chất lượng, phấn đấu năm 2014 có 70% số xã đạt chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Tỉnh ủy.

3. Tổ chức tốt các kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp. Tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát các trường, các trung tâm thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn ở các cấp học, bậc học; phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nạn tố cáo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

4. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất để triển khai Kế hoạch số 1689/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 về việc dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2020.

5. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, sinh viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học sinh bán trú, học 2 buổi/ngày, ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (đảm bảo ở tất cả các địa phương đạt tỉ lệ từ 96% trở lên), giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8% ở thể nhẹ cân và thấp còi.

Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; quan tâm ưu tiên đối với trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém còn dưới 10%; học sinh bỏ học còn dưới 0,8%; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi lên trên 35%; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thông Chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú.

6. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020’’. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trung tâm giáo dục thường xuyên, củng cố mô hình hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; củng cố hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội và các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề.

8. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tiếp tục tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn, nhất là các trường chuyên biệt và trung tâm Giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo qua việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm thúc đẩy phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên, đặc biệt là các chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số.

9. Tiếp tục củng cố hệ thống trường, lớp học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để phát triển mạng lưới trường mầm non; triển khai thực hiện Đề án phát triển trường Trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2010 - 2015, Đề án củng cố và phát triển các trường dân tộc nội trú; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú.

10. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giáo dục và đạo tạo; tăng cường công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

11. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Trần Hùng
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210341