• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm được các cấp ủy, chính quyền, các Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định: nhận thức về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm từng bước được nâng cao; công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp, hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu hoạt động qua môi giới, dẫn dắt tạo thành nhóm, hình thành đường dây, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý; công tác phối hợp liên ngành ở một số địa phương chưa đồng bộ; hoạt động của các mô hình thí điểm phòng, chống tệ nạn mại dâm còn đơn giản, chưa hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt...

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 2944/KH-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát hợp với thực tế địa phương. Huy động sự tham gia tích cực của các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, Hội, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch số 2944/KH-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm hằng năm.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa mại dâm, giảm tác hại lây nhiễm HIV; thực hiện tốt công tác vận động, cảm hóa và công tác tư vấn tâm lý, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

- Hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá, nắm chắc thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn mại dâm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Quy hoạch Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm, tập trung lực lượng xóa bỏ các tụ điểm, đường dây hoạt động mại dâm; chú trọng đến các loại tội phạm mua bán trẻ em, phụ nữ vì mục đích mại dâm, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng. Có biện pháp quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hình thức hoạt động kinh doanh, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trực tiếp chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, truyền thông các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm.

5. Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm và triển khai các biện pháp can thiệp bằng bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch hằng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân tham gia tích cực công tác phòng, chống mại dâm, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội.

8. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm của địa phương. Thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành huyện, thành phố.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm đến từng hộ gia đình, chú trọng tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và các quy định đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Gắn công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống HIV/AIDS. Tạo điều kiện thuận lợi để người bán dâm hoàn lương nhằm giảm tình hình tệ nạn mại dâm tại địa phương. Lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương tạo nhiều cơ hội cho người bán dâm xóa bỏ mặc cảm, tự ti, giúp họ hòa nhập cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn, ngăn chặn phát sinh các đối tượng mới.

 Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240222