• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức giám định tư pháp được củng cố, kiện toàn; đội ngũ giám định viên tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng và các yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức; cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động giám định đã được chú trọng, hoạt động giám định tư pháp đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều hạn chế như: công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp chưa đi vào chiều sâu; cơ sở vật chất đã được đầu tư song nhìn chung vẫn còn thiếu, lạc hậu; đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp còn thiếu về số lượng và chưa thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...

Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan nhằm phục vụ tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng và nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh.

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại địa phương.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm nhằm triển khai có hiệu quả Luật Giám định tư pháp; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc ban hành

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động Ban Chỉ đạo theo quy định.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hàng năm rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp, các tổ chức giám định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp trên Website của Bộ Tư pháp và Website của tỉnh.

d) Phối hợp với các sở, ngành liên quan phát triển mạng lưới giám định viên tư pháp, tiếp tục lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe, đạo đức, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

đ) Định kỳ thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

3. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực do ngành mình quản lý, trên cơ sở đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua sắm, trang bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động giám định tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động giám định.

c) Chủ động phối hợp với Viện Pháp y Quốc gia, Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương cử người đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giám định viên pháp y, pháp y tâm thần.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho đội ngũ giám định viên do mình quản lý.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám định tư pháp của Trung tâm pháp y tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách.

e) Định kỳ thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định.

4. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có thẩm quyền trong công tác tạo nguồn giám định viên tư pháp nhằm bổ sung đội ngũ giám định viên thuộc lĩnh vực do mình quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua sắm, trang bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động giám định tư pháp.

c) Chủ động, phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Viện pháp y Quốc gia cử giám định viên đi đào tạo, củng cố kiến thức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giám định viên pháp y, Kỹ thuật hình sự; phối hợp với các Sở, ngành tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho đội ngũ giám định viên do mình quản lý.

d) Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động giám định.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám định tư pháp của Phòng Kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật về ngân sách.

e) Chỉ đạo, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định.

5. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ giám định viên tư pháp và người làm giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện hoạt động giám định tư pháp đối với các đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách.

b) Định kỳ thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định.

7. Thủ Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh:

a) Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các quy định về giám định tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thuộc ngành, địa phương mình quản lý, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp.

b) Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực do mình quản lý thực hiện nhiệm vụ theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu của cá nhân, tổ chức; định kỳ báo cáo về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp theo quy định (đối với các sở, ngành có giám định viên tư pháp).

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, chú trọng phát triển mạng lưới giám định viên thuộc các ngành, lĩnh vực do mình quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu của công tác điều tra, truy tố, xét xử và yêu cầu giám định của nhân dân.

d) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp cần ưu tiên, bố trí cơ sở vật chất của ngành mình cho công tác giám định; tạo nguồn phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp.

8. Các tổ chức giám định tư pháp công lập:

a) Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản chuyên ngành về lĩnh vực giám định của mình.

b) Phối hợp các sở, ngành liên quan trong công tác tạo nguồn bổ sung giám định viên tư pháp; dự toán kinh phí mua sắm các trang thiết bị nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu giám định theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của công tác giám định theo định kỳ, đột xuất của ngành mình, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Các Giám định viên tư pháp:

a) Thực hiện việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; đưa ra kết luận khách quan, trung thực; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch.

b) Báo cáo kết quả hoạt động giám định cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung nêu trong Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 28/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361972