• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về An ninh không gian mạng

 

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin trên Internet do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ; XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH; THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Thời gian qua, hệ thống báo chí, hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm; thông tin trên Internet trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đã thông tin tích cực, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống xã hội; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Yên đến với trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Nhiều cơ quan báo chí, phóng viên đã tích cực phát hiện, nêu gương những nhân tố điển hình, phản ánh gương người tốt việc tốt; đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm triển khai.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên Internet vẫn còn nhiều hạn chế như: thông tin trên báo chí có lúc vẫn còn thiếu khách quan, thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; một số cơ quan, doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động chưa tuân thủ quy định trong giấy phép, không tuân thủ các quy định về sử dụng nguồn tin, quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trái phép…; một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ thông tin một chiều tiêu cực, cổ súy cho lối sống, cách hành xử thiếu văn hóa, không phù hợp thuần phong mỹ tục, làm môi trường thông tin thiếu lành mạnh; rất ít thông tin về những nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên Internet; chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và bảo đảm hoạt động cung cấp nội dung trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt trong các trường hợp đột xuất, các sự kiện lớn của tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; việc xử lý, giải quyết thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng Internet, đặc biệt là thông tin về những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương

Tăng cường quản lý hoạt động in, các cơ sở photocopy, phát hành xuất bản phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng in màu theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, quản lý các cơ sở in, các cơ sở photocopy, các điểm bán sách, cho thuê sách tại địa phương; tăng cường quản lý xuất bản phẩm lưu hành trên thị trường, đặc biệt lưu ý sách giả, sách lậu, sách in nối bản, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách; thông báo kịp thời cho các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm về những ấn phẩm không được phép lưu hành để thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện quản lý, cấp phép xuất bản, trang tin thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và chủ các cơ sở in, phát hành nhằm kịp thời hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; nâng cao kỹ năng biên tập, nghiệp vụ cho cán bộ biên tập của các bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; lực lượng đội ngũ ngành xuất bản đảm bảo quan điểm chính trị và chất lượng nghề nghiệp.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin, báo chí; các cơ sở in, photocopy và những doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân kinh doanh xuất bản phẩm; các tổ chức, cá nhân thiết lập và sử dụng thông tin trên mạng; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, in và phát hành, trang thông tin điện tử.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, thông tin điện tử theo thẩm quyền.

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí, xuất bản, in và phát hành, thông tin điện tử; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí, xuất bản, in phát hành và thông tin điện tử.

h) Định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin trên Internet.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm tra động in, xuất bản và phát hành; các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động cung cấp thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, in, phát hành xuất bản phẩm và trên môi trường mạng, kịp thời điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc lợi dụng cung cấp thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội làm lộ, lọt bí mật Nhà nước.

d) Tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên báo chí, xuất bản, trang thông điện tử và mạng xã hội.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí năm 2016; Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng.

b) Thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; thường xuyên cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (khi có sự thay đổi) và thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

c) Khi làm việc với báo chí, cần yêu cầu nhà báo, phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí xác nhận (trong đó ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể). Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí, cơ quan, tổ chức thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp kiểm tra, xử lý.

d) Thường xuyên cập nhật thông tin; tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn cơ quan mình quản lý; khi căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín hoặc thông tin không đầy đủ gây hiểu lầm trong dư luận, cơ quan cần thực hiện phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp những vụ việc quá phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

đ) Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản bản tin phải làm thủ tục xin phép và thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thực hiện nộp lưu chiểu đúng thời gian và số lượng theo quy định, từng bước mở rộng phạm vi phát hành.

e) Hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh đúng mục đích, nội dung và quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ những thông tin bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền; kiểm tra, rà soát, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

g)Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc sử dụng khai thác thông tin trên mạng. Thực hiện xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng Internet, mạng xã hội cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, sự thật... để gây mất lòng tin trong nhân dân, chống phá Đảng và Nhà nước.

h) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện rà soát, theo dõi hoạt động xuất bản, hoạt động các trang thông tin điện tử tại địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; thường xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm.

- Tiếp nhận khai báo của cơ sở dịch vụ photocopy và quản lý hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

5. Các cơ quan báo chí địa phương

a) Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, kịp thời trong nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, thông tin trên Internet; đưa tin, bài, phóng sự,... nêu gương các tập thể, cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đấu tranh, phê phán các hành vi tiêu cực; tuyên truyền công tác phòng, chống in lậu nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền “văn hóa đọc” trong cộng đồng dân cư, nhất là trong tầng lớp thanh niên.

b) Các cơ quan báo chí thực hiện đúng với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu và có các hành vi vi phạm pháp luật.

c) Các nhà báo, phóng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí; khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cần thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; tham gia các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, họp báo, gặp mặt báo chí; thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

d) Các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu trong xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí và cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin trên mạng. Việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội (Facebook, Twitter...), phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin chính xác như đã đăng tải trên ấn phẩm của cơ quan báo chí.

đ) Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin điện tử trên mạng; kịp thời phát hiện, đưa tin, bài phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

6. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh

a) Từng bước đưa hoạt động in tiếp cận với công nghệ sản xuất hiện đại; tăng tính chủ động sáng tạo trong hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

b) Chăm lo xây dựng và phát triển nhu cầu văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân, tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản phẩm phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chất lượng, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và miền núi. Chú trọng việc phát hành đến tận tay người đọc, thông qua hệ thống thư viện tỉnh, các trường học và các sở, ban, ngành. Có chính sách giảm giá sách đối với một số đối tượng chính sách xã hội. Từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động phát hành. Huy động các nguồn lực xã hội cho xuất bản và phát hành sách phục vụ đông đảo nhân dân.

c) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành.

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển lực lượng, đội ngũ của ngành xuất bản – in – phát hành, đảm bảo về quan điểm chính trị và chất lượng nghề nghiệp cho đội ngũ chuyên môn, nghiệp vụ, các tác giả, cộng tác viên trong cả ba khâu xuất bản, in và phát hành.

7. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

a) Tuân thủ các quy định về bản quyền, về nguồn tin và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp chấn chỉnh việc tự ý sản xuất tin bài giống cơ quan báo chí, không tuân thủ các quy định về nguồn tin, thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén nội dung, hình ảnh trong bài viết; nội dung thông tin tổng hợp không phù hợp và không đúng với phạm vi đã được quy định tại giấy phép.

c) Nâng cao trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng, trường hợp tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh các nội dung vi phạm, cần khiển khai thực hiện ngay quy trình xử lý thông tin vi phạm theo đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

d) Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nội dung báo cáo theo mẫu ban hành tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Nghiêm cấm các hành vi sản xuất thông tin báo chí đăng phát trên các trang thông tin điện tử tổng hợp của các tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan báo chí;
- Các cơ sở in, phát hành;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTCB, KGVX (Dg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 27/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391208