• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổng điều tra dân số và nhà ở


 

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Để tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh):

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu trực tiếp cho Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tông điêu tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

b) Làm đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban chỉ đạo Tông điêu tra Trung ương cung cấp; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra theo đúng quy định.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các công việc theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, có văn bản đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND cấp huyện và Công thông tin điện tử tỉnh thưc hiên công tác tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, quý II năm 2019.

- Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình Tổng điều tra, đặc biệt là các địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo đúng phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.

- Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó cần chú ý những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Các Sở, Ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt các công việc được phân công theo Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Cung cấp bản đồ các xã, phương, thị trấn cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp để làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

- Thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm Điều tra viên, Tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê hộ và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì gửi thông tin về Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ Tông điêu tra Trung ương (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Đoàn thể, Tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thống kê, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

445

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406677