• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ


 

Chỉ thị 14/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 - 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XIII

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực cho việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII.

Trên cơ sở Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Mục tiêu thi đua:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5 - 8%/năm; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế phát triển bền vững. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống, tham nhũng. Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. Nội dung thi đua:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

2. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị địa phương và phù hợp với từng lĩnh vực đời sống xã hội. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng. Cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; mở các chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng. Khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua và thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi.

Căn cứ vào mục tiêu và nội dung thi đua được xác định, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nội dung Chỉ thị này phù hợp với đơn vị, địa phương mình, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) của thành phố.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329827