• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ


 

Chỉ thị 14/CT-UBND về tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 - 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV

Thực hiện Chthị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Thực hiện tốt chủ đề thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và chủ đề hành động năm 2016 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh". Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực, địa phương, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân thuộc thành phố tham gia, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước mới, sáng tạo, dễ làm, dễ nhớ, dễ thuộc. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước truyền thống như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

2. Thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các quận, huyện cần có kế hoạch cụ thể để triển khai bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mi trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan thông tin truyền thông thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyn tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của thành phố để nhân rộng và học tập.

3. Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, đối tượng nữ. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

5. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp để ổn định, nâng cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có phẩm chất chính
trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016-2020).

7. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các năm tiếp theo, theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm tổ chức lễ phát động phong trào thi đua yêu nước, kí giao ước thi đua phấn đấu thực hiện hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đăng kí bằng văn bản với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở từng ngành, nghề, lĩnh vực, kết thúc vào quý I hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua Thường trực Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

8. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phi hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐ-KT TW;
- TT TU, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- C, PCVP;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Sở Nội vụ, Ban TĐ-KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316868