• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 14/CT-UBND về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 14/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIÊN TAI, LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Những năm gần đây thiên tai, bão, lụt xảy ra nhiều hơn, diễn biến bất thường, khó lường với tần suất xuất hiện ngày một tăng, cường độ thiên tai lớn, gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong tỉnh.

Để chủ động trong công tác phòng, tránh thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển", khi thiên tai xảy ra thì tchức "Đối phó kịp thời, khn trương và có hiệu quả" nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần ổn định xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cấp, các ngành cần tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, tránh thiên tai, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCLB và TKCN) năm 2012, phát huy những việc đã làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tế để có biện pháp, phương hướng, giải pháp khắc phục trước mùa mưa bão năm 2013.

Xác định nhiệm vụ PCLB và TKCN là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng lồng ghép trong các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực và ở các địa phương.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN các ngành, các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức bổ túc kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực PCLB và TKCN. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng tránh, nhằm nâng cao sự hiu biết của cộng đồng dân cư về thiên tai đtự mình chủ động và có kế hoạch phòng tránh, đối phó có hiệu quả.

Các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công lập phương án, kế hoạch PCLB và TKCN đối với từng công trình. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, tái định cư nhân dân vùng thiên tai và các công trình trong kế hoạch xây dựng năm 2013 liên quan đến công tác phòng, tránh lụt, bão, đảm bảo thi công hoàn thành vượt lũ an toàn.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Huy động mọi nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật, các nguồn hỗ trợ của tỉnh, trung ương để chủ động khc phục hậu quả thiên tai của các năm trước; kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình để đảm bảo an toàn và triển khai công tác PCLB và TKCN năm 2013.

Căn cứ phương án, kế hoạch PCLB và TKCN năm 2013 của địa phương, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đến cấp xã, cấp thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức tốt lực lượng xung kích hộ đê, phòng tránh, đối phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCLB và TKCN hiện có theo phương châm "4 tại chỗ" để bổ sung, đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cần thiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chun bị kế hoạch phòng tránh, đi phó lụt bão cho mình và cộng đồng; đối với những vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất 07 ngày khi xảy ra thiên tai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai, bão lụt trên địa bàn mình quản lý khi có nguy cơ sự c(sơ tán dân, bảo vệ đê kè, hồ chứa, cầu đường...), không chờ lực lượng, phương tiện điều động chi viện của cấp trên.

Tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai, bão lụt để chủ động tổ chức việc đảm bảo an toàn cho nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng, chỉ đạo thu hoạch các loại sản phẩm, di dời nhân dân, tài sản, gia súc, gia cầm ở những khu vực ven sông, ven biển, vùng ngập sâu, vùng sạt lnguy hiểm về nơi an toàn và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu thuyn, tài sản tại các khu neo đậu tránh, trú khi có gió bão, lụt, ATNĐ đang hoạt động.

Kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình dân sinh ở những khu vực có nguy cơ cao, dễ xảy ra thiên tai, thảm họa và các khu dân cư sống ở những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, ATNĐ, lũ quét (như: vùng ngập sâu ven cửa sông, suối, ven biển, hải đảo, ven ta-luy đường giao thông, sườn đồi, núi, thung lũng, hạ lưu các hồ chứa nước,...), trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch PCLB và TKCN thật cụ thể, chi tiết cho từng vùng, từng loại hình thiên tai và có diễn tập cụ thể để nhân dân chủ động triển khai phòng tránh khi thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các huyện miền núi thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2215/CT-BNN-TCTL ngày 13/7/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi và Tây Nguyên; tổ chức lắp đặt các thiết bị cảnh báo (thiết bị đo mưa đơn giản) ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lđất; trang bị thiết bị thông tin liên lạc tới tận thôn, làng để phục vụ công tác cảnh báo sớm và trin khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khn cấp xảy ra.

Các huyện, thành phố ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi di chuyn sản xuất, đánh bắt; xây dựng cơ sở dữ liệu vquản lý tàu thuyền khai thác đánh bắt hải sản trên các ngư trường. Khi có thời tiết nguy him, bão, ATNĐ đang hoạt động trên biển, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Thông tin Duyên Hải (Quy Nhơn Radio) thường xuyên nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng biển để kêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, ứng phó thiên tai, đồng thời báo cáo về Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi cho công tác phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt sớm ổn định sản xuất và đi sống của nhân dân vùng thiên tai, không trông chvào kinh phí hỗ trợ của tỉnh; kiên quyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói, rét.

3. Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện tốt các phương án, kế hoạch PCLB và TKCN các cấp, các ngành của tỉnh; đồng thời tổng hợp tình hình thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, tàu thuyền, công trình và khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra và định kỳ báo cáo kết quả công tác cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thiên tai, thảm họa, tình hình khí tượng thủy văn để tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cảnh báo, đề ra các biện pháp phòng ngừa, đối phó, khắc phục hậu quả, đng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác tu bổ đê điều, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, các công trình liên quan đến công tác phòng tránh, đối phó và giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2013.

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng phương án PCLB và TKCN năm 2013, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31/8/2013 để thực hiện.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyên môn về công tác phòng tránh lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (kể cả công tác thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại) cho cán bộ làm công tác PCLB và GNTT ở các ngành và địa phương; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định những vấn đề cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng tránh thiên tai, lụt bão. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài PTTH Bình Định, Viễn thông Bình Định và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thu thập tài liệu KTTV, dự tính, dự báo các loại hình thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông tin, cảnh báo cho toàn dân và phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh, đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai của UBND tỉnh.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng chủ lực của tỉnh trong nhiệm vụ phòng tránh, đối phó và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương lập phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng, từng loại hình thiên tai cụ th. Tiến hành tchức tập hun, din tập trin khai phương án tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị liên quan để chủ động thực hiện có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển, chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố ven biển và các lực lượng chuyên trách khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền đánh bắt và các phương tiện hoạt động trên biển không đảm bảo an toàn hàng hải, chở người hoặc hàng hóa quá tải trọng cho phép. Chỉ đạo việc bắn pháo hiệu để thông báo bão, ATNĐ tại điểm bắn theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) và các địa phương ven biển thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết diễn biến của bão, ATNĐ, thời tiết nguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng an toàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình tàu thuyền của tỉnh đang đánh bt trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo khi có thiên tai xảy ra.

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng của ngành phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan có phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại những khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra (đặc biệt chú ý tại các vùng dân sơ tán đi và đến, tại các bến bãi neo đậu tàu thuyền ra, vào tránh trú thiên tai, bão, ATNĐ). Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia giúp dân sơ tán, tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, những điểm ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phcó đê điều, hồ chứa nước hoàn thành công tác tu bđê điều và các công trình đang thi công năm 2013 thực hiện đúng tiến độ vượt lũ an toàn, đúng thời hạn quy định; chỉ đạo lập quy trình vận hành cho các hồ chứa nước nhằm tham gia cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ du, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, hồ, đập và các công trình liên quan đến phòng tránh thiên tai thuộc ngành quản lý. Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương chuyển đi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi cho phù hợp với đặc thù từng vùng thường xảy ra thiên tai; kim tra, lên kế hoạch dự phòng cung cấp giống cây trồng cho các địa phương phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra.

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên bin, đặc biệt là khi gió bão, ATNĐ, thiên tai xảy ra; chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đăng ký, đăng kiểm các phương tiện đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng (tài công) phương tiện nghề cá thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác, vận chuyển, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi khi chưa trang bị các phương tiện đảm bảo an toàn hàng hải; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, đối phó bão, lụt, ATNĐ cho ngư dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, nạo vét các khu neo đậu, tránh trú bão, ATNĐ cho tàu thuyền theo quy hoạch đã được duyệt; phối hp với các địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú bão, lụt, thiên tai, tránh không để bị va đập làm chìm tàu thuyền trong khi neo đậu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư vùng thiên tai đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phối hp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

8. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn giao thông thông sut trong mùa mưa bão; chun bị vật tư dự phòng, bố trí sn ở những công trình xung yếu, những vùng trọng đim trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời xử lý, ứng cứu và thay thế tạm khi công trình bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông sut trong mọi tình huống; các đơn vị trong ngành duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập khi có lệnh điều động của cấp trên.

Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường, tràn qua đường tại các tuyến giao thông chính ở các vùng thường bị ngập lụt xây dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông tại các đim xung yếu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện qua lại.

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quy hoạch tái định cư dân các vùng thiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng vùng thực tế ở địa phương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phương pháp gia cố, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, bệnh viện cho các sở, ban, ngành và nhân dân các địa phương trước mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

10. Sở Công Thương:

Làm việc với các nhà máy thủy điện có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho công trình; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi có sự cố; phối hợp với các cơ quan và chính quyền các địa phương có liên quan rà soát quy trình vận hành các hồ chứa và liên công trình thủy điện để vừa đảm bảo an toàn cho công trình vừa tham gia điều tiết cắt giảm đỉnh lũ và đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và phối hợp các đơn vị có liên quan có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cn thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường tránh trường hợp lợi dụng thiên tai găm hàng, tăng giá để trục lợi (đặc biệt là trong và sau khi thiên tai xảy ra).

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan nắm chắc tình hình thiệt hại ở những vùng bị thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước ung; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bhàng cứu trợ của Trung ương, tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ theo đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, tránh tiêu cực, thất thoát và khiếu kiện của nhân dân.

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện và các địa phương tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, khám chữa bệnh và an toàn cho người bệnh khi xảy ra thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc PCLB đủ dùng để thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý nguồn nước ung cho người, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát trong và sau khi thiên tai, thảm họa, bão, lũ xảy ra.

13. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường phối hợp với chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng thầy cô, học sinh và tài sản, cơ sở, vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú ý đến phương án, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, từng loại hình thiên tai, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai, bão, lũ xảy ra.

14. Sở Thông tin - Truyền thông làm việc với các cơ quan viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạch đảm bảo cho mạng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai, lụt, bão đang xảy ra; xây dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng tránh, đối phó thiên tai; quy hoạch, phân bổ tần số phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai, lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc khu, cụm công nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai, bão, lụt khi được huy động.

16. Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương đin hình trong công tác phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khi thiên tai xảy ra có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin về tình hình, diễn biến của thiên tai, bão lụt và công tác chỉ đạo ứng phó của UBND tỉnh, Ban chhuy PCLB và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

17. Trung tâm Dự báo KTTV Bình Định tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng thủy văn, tham khảo thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan dự báo khí tượng trong nước và quốc tế phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo và diễn biến của bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, dự báo lưu lượng lũ về hồ chứa và trên các sông để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng, chống lũ có hiệu quả.

Tiếp nhận thông tin động đất, sóng thần từ mạng lưới quan trắc sóng thần quốc tế và của Viện Vật lý Địa cầu thực hiện báo tin cảnh báo động đất, sóng thần kịp thời cho các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Các sở, ban, ngành khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, tránh, đối phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Đồng thời có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết để phối hợp tham gia công tác phòng, tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

19. Khi xảy ra thiên tai, bão, lụt, thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chủ động chỉ đạo giải quyết các vấn đề do thiên tai đặt ra theo thm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai, thảm họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLBTW (b/c);
-
UB Quốc gia TKCN (b/c);
-
TT Tnh ủy (b/c);
-
TT HĐND tnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành của tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị;
-
Các thành viên Ban ch huy PCLB và TKCN tỉnh;
-
Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
-
Đài PTTH BĐ, Báo Bình Định;
-
TT PCLB và TKCN tỉnh;
-
Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K10­.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 14/CT-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205172