• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Chỉ thị 15/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân nên công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kiềm chế các vụ cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; việc tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy chưa được tiến hành thường xuyên; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế, chưa kịp thời khắc phục về những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tới các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở kinh tế, quốc phòng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân để họ biết, tự nguyện thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền thanh huyện, thành phố xây dựng chuyên mục riêng để thường xuyên tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chợ, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung kinh doanh có nhiều hàng hóa dễ cháy, các điểm vui chơi giải trí trong nhà thường tập trung đông người, các kho hàng, cơ sở sản xuất có nhiều hàng hóa vật liệu dễ cháy, nổ. Quá trình kiểm tra chú ý: Ngoài các nội dung kiểm tra chung theo quy định, yêu cầu các Đoàn kiểm tra tập trung vào phát hiện và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có biện pháp xử lý, khắc phục, giải quyết dứt điểm những vi phạm, tồn tại, thiếu sót trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Thời gian tổng kiểm tra từ nay đến ngày 30/8/2014; kết thúc đợt tổng kiểm tra Công an tỉnh báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 15/9/2014.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ sở thuộc quyền quản lý tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; khi xảy ra cháy nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng cháy, chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình và định hướng thông tin dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá. Người đứng đầu sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản;

- Tăng cường nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 về việc phê chuẩn Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan có liên quan tập trung giải quyết nguồn nước chữa cháy, bố trí quỹ đất và ngân sách để xây dựng các đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, nhất là các địa bàn, cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.

5. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này báo cáo kết quả về Bộ công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 15/CT-UBND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240412