• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước


 

Chỉ thị 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-CT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-CT

Bắc Ninh, ngày 2 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa công khai cơ bản được bảo vệ an toàn. Việc quán triệt, thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN từng bước được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành; nhận thức, ý thức về công tác bảo vệ BMNN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân được nâng lên. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về bảo vệ BMNN ngày càng cao; hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực này từng bước được hoàn thiện.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng và xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau, phổ biến là vi phạm quy định trong việc soạn thảo, xác định độ mật, tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ, bảo quản, sao chụp, tiêu hủy và việc sử dụng hệ thống mạng máy tính không đúng quy định dẫn đến lộ, mất BMNN trên không gian mạng.

Để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, lộ, mất BMNN nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là: (1) Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác này; (2) Công tác tham mưu của cơ quan, đơn vị được giao theo dõi bảo vệ BMNN tại một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; việc bố trí cán bộ thường xuyên tiếp xúc với BMNN (văn thư, lưu trữ…) ở nhiều nơi chưa đúng quy định; (3) việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ bí mật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiều nơi chưa chủ động thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN nhiều nơi còn hạn chế, thiếu cương quyết trong xử lý vi phạm; (4) Việc sử dụng hệ thống mạng máy tính và các thiết bị trong soạn thảo, lưu trữ, truyền đưa bí mật nhà nước không đúng quy định; (5) Việc tiếp nhận, chuyển giao, soạn thảo, sao chụp, lưu giữ, cung cấp, phổ biến và tiêu hủy BMNN chưa thực hiện đúng quy định pháp luật.

Để tăng cường công tác bảo vệ BMNN; thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ BMNN, trong đó có Luật bảo vệ BMNN, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát, xác định thời hạn bảo vệ và gia hạn bảo vệ BMNN; đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục và Nội quy bảo vệ BMNN theo quy định của Luật Bảo vệ BMNN, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay.

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN, đặc biệt là việc xác định độ mật; lập hệ thống sổ theo dõi việc ký nhận khi chuyển giao; thống kê, lưu giữ, bảo quản; sao chụp, tiêu hủy, phổ biến, cung cấp thông tin BMNN; thay đổi độ mật, giải mật; sử dụng máy tính và các thiết bị soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa BMNN; chuyển đổi mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ BMNN; sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa BMNN; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện hoặc che dấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; chú trọng công tác quản lý cán bộ, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo mật cho cán bộ quản lý, nắm giữ BMNN, cán bộ thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước; kịp thời pháp hiện dấu hiệu bị móc nối, tác động, lôi kéo vào hoạt động thu thập tài liệu BMNN để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

5. Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ sở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý vi phạm về bảo vệ BMNN. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lộ, mất BMNN; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián và hoạt động lợi dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh cắp BMNN.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động làm lộ, mất BMNN thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

7. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND và các Ban của Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác bảo vệ BMNN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị trong mục 7;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 02/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-CT

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440449