• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Chỉ thị 16/CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái pháp luật do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-CTUBND

Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG, LẤN CHIẾM, SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý sử dụng đất đai, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng độ che phủ rừng, đảm bảo an ninh lương thực, hạn chế tác động do biến đổi khí hậu gây ra. Mặc dù vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng còn có nhiều diễn biến phức tạp, một số chính sách của nhà nước được ban hành nhưng chưa được thực hiện đầy đủ trong thực tiễn, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Nhiều địa phương, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Tình trạng lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích vẫn diễn ra phức tạp nhưng chưa được xử lý giải quyết dứt điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7371/BNN-TCLN ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Công văn số 6902/BNN-TCLN ngày 16 tháng 8 năm 2016 về tăng cường hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 430-TB/TU ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Sơn La kết luận Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, đảm bảo kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái phép. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; từng bước tổ chức khôi phục, phát triển rừng bền vững để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tỉnh ủy.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai) cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sống gần rừng nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng. Nâng cao ý thức đấu tranh chống các hành vi phá rừng, lấn chiếm, mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép; phổ biến rộng rãi, thường xuyên trong nhân dân việc phải thu hồi đất, xử lý các loại cây trồng, công trình trên diện tích rừng, đất rừng lấn chiếm trái phép để nhân dân biết, chấp hành.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách về tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng cấp xã trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách về đồng quản lý rừng, chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đối với UBND cấp huyện, cấp xã. Quy định về xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu chính quyền các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định của pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp huyện, xã đó phải chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quy định xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng, cá nhân người đứng đầu chủ rừng là tổ chức, người đứng đầu các cơ quan đơn vị có trách nhiệm bảo vệ rừng nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, mất rừng và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý bảo vệ rừng mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện, tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ; đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã có rừng triển khai đến toàn thể người dân trên địa bàn. Ban hành văn bản thuộc thẩm quyền chỉ đạo UBND cấp xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ; chỉ đạo UBND cấp xã ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg .

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng Nhà nước chưa giao, hiện do UBND cấp xã quản lý; lập dự toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng theo hướng dẫn của Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được phê duyệt.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm, sử dụng trái phép để tiến hành xử lý, khôi phục lại rừng.

- Xác định diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn các huyện để rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng cho phù hợp với mục tiêu đạt 50% độ che phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Xem xét bổ sung vào quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất có rừng đang nằm ngoài quy hoạch nhằm đảm bảo tổng mức quy hoạch chung cho đất lâm nghiệp.

- Đối với diện tích đất lâm nghiệp dự kiến đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng phải có đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai. Trên cơ sở đó, thống nhất lại diện tích, vị trí và hiện trạng đất của từng địa phương theo kết quả rà soát thực tế; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc xác định vị trí, diện tích, hiện trạng tại khu vực thu hồi; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập thủ tục chuyển mục đích khác không phải lâm nghiệp (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng không nằm trong diện điều chỉnh ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp đang sử dụng sai mục đích, yêu cầu chủ sử dụng có cam kết thời gian thực hiện chuyển đổi cây trồng để cho phù hợp với mục đích phát triển lâm nghiệp; nếu quá thời gian cam kết mà không thực hiện việc chuyển đổi thì tiến hành xử lý và thu hồi đất theo quy định.

- Đối với diện tích đất có rừng mà chủ rừng để rừng bị phá, lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật: Lập hồ sơ xử lý, đồng thời thu hồi đất theo quy định.

b) Tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các chính sách liên quan đến việc sử dụng đất lâm nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp tự ý chuyển mục đích; lấn chiếm, san lấp, canh tác cây nông nghiệp trái phép trên đất lâm nghiệp.

c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý diện tích, ranh giới các loại rừng đã được quy hoạch và ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, khô hạn.

d) Hướng dẫn, rà soát, tổng hợp các công trình, dự án có sử dụng đất lâm nghiệp tại địa phương quản lý để đăng ký danh mục trình phê duyệt chuyển mục đích đảm bảo đúng quy định.

e) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg , ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; kiên quyết bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện còn, đồng thời đẩy nhanh việc sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển nhanh, bền vững vốn rừng của địa phương.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng diện tích đất lâm nghiệp trái pháp luật.

b) Tổ chức hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện các công trình, dự án; tham mưu cho UBND tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích đảm bảo quy định.

c) Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; đối với các công trình dự án có sử dụng đất lâm nghiệp phải có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hủy hoại môi trường rừng, gây tổn hại đến tài nguyên rừng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003, Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016, tổ chức rà soát lại quy hoạch 03 loại rừng, cắm mốc, xác định ranh giới ba loại rừng (đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động canh tác nương rẫy; đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương, đảm bảo ổn định đời sống của người dân địa phương gắn với phát triển rừng bền vững.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kim lâm. Trong đó: Chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ công chức Kiểm lâm khi thi hành nhiệm vụ, công chức Kiểm lâm phải chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành như: Mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, biển hiệu khi làm việc và tiếp xúc với tổ chức, công dân phải đúng mực, lịch sự; thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật; không được đặt ra các yêu cầu ngoài quy định của pháp luật.

b) Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ; ban hành các văn bản theo thẩm quyền, tham mưu đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo các đơn vị thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng để thống nhất với việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình quản lý, bảo vệ phát triển rừng hiệu quả để nhân rộng mô hình.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng được giao đất, giao rừng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên diện tích đất rừng được giao; phối hợp cùng cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng ở địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an cấp xã, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng.

- Tổ chức điều tra, triệt phá các đầu nậu, đường dây mua bán, hợp thức hóa quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án về phá rừng, hủy hoại tài nguyên rừng trên địa bàn nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

9. Sở Tài chính

- Hàng năm, hướng dẫn UBND cấp huyện tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; thông báo kinh phí cho UBND cấp huyện để thực hiện công tác bảo vệ rừng; kiểm tra, thực hiện việc quyết toán hàng năm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ kinh phí ngân sách, chi tiêu, thanh quyết toán chi phí hỗ trợ cho UBND cấp xã trong công tác bảo vệ rừng tại cơ sở; quản lý các nguồn thu, chi của cấp xã có rừng theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 3, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép; kinh phí thực hiện phương án trồng lại rừng, bảo vệ diện tích rừng trồng trên diện tích đất bị lấn, chiếm sau khi xử lý.

10. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế Kiểm lâm, biên chế lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ; đề xuất việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; thành lập mới các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để có chủ quản lý cụ thể đối với diện tích đất rừng hiện có.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ; tăng thời lượng phát sóng, phát hành các bản tin tuyên truyền, chú trọng những gương điển hành tốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời thông tin chính xác và phê phán kịp thời các vụ việc, hành vi phá rừng trái pháp luật, chống người thi hành công vụ.

- Duy trì chuyên mục bảo vệ và phát triển rừng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể

Trong phạm vi trách nhiệm, tiếp tục có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng theo nội dung Chỉ thị này.

13. Các tổ chức, cá nhân được giao rừng và đất lâm nghiệp

- Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và sử dụng theo đúng mục đích, diện tích được giao và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những hành vi vi phạm Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định.

- Các địa phương, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án có sử dụng đất lâm nghiệp phải thực hiện đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng và lập phương án trồng rừng thay thế, theo đúng quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg trên địa bàn các địa phương, báo cáo UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Thời gian hoàn thành vào 15 tháng 10 hàng năm).

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này tại hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp&PTNT; (B/c)
- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo BVR, PTR rừng tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, Phú 70b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-CTUBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-CTUBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332600