• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Thời gian qua, du lịch Long An từng bước tăng trưng theo chiều hướng đi lên góp phần tạo việc làm và thúc đy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, du lịch phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và thiếu bền vững. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh thấp, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu. Những hạn chế trên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy, việc trin khai thực hiện các văn bn chỉ đạo, điều hành của Trung ương và UBND tỉnh chưa kịp thời, quyết liệt, hiệu qu; quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch còn thiếu chặt chẽ, đng bộ.

Đphát huy những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phn nâng cao sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững của du lịch Long An gn chặt với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; thực hiện Chỉ thị s 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tnh yêu cu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu qukế hoạch s1459/KH-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một sgiải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thphát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tnh phê duyệt tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 và Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định s 3920/QĐ-UBND ngày 23/10/2015.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tổ chức rà soát các khu, đim du lịch, tăng cường trách nhiệm qun lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đm trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tăng cường quản lý giá cả

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất các biện pháp chế tài xử phạt các hành vi gian lận, không niêm yết giá công khai và không bán đúng theo giá niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bo đm an toàn thực phẩm;

- Phối hợp liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đi với nhng mặt hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật;

- Phổ biến cho các Ban quản lý, chủ các khu, điểm du lịch phi công khai sđiện thoại và thành lập bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ đtiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch và các vn đề phát sinh; lập sổ theo dõi thống kê các sự việc đã xử lý đrút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra khi được yêu cầu;

- Xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm đối với các doanh nghiệp lữ hành không thực hiện đúng chương trình du lịch theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm chất lượng dịch vụ.

b) Bảo đm trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đi tượng đeo bám, ăn xin, lợi dụng, chèn ép, lừa đảo gây phin hà cho khách du lịch, các đi tượng có hành vi gây mất an toàn tính mạng, tài sản du khách;

- Phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dn viên, nim nở với khách du lịch”; các khu di tích lịch sử - văn hóa; khu, điểm du lịch bố trí thuyết minh viên nhằm hướng dẫn, hỗ trợ du khách;

- Phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý không đngười ăn xin lang thang ở các khu, điểm du lịch. Đối với người có hoàn cnh khó khăn, tập trung btrí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt đtình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.

c) Bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phm

- Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các cơ skinh doanh dịch vụ ăn ung thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đm vệ sinh, môi trường khu vực chế biến và phục vụ khách. các khu vực có nhiu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các khu phtrung tâm ẩm thực; tại các khu, điểm du lịch, các đim dừng chân, các trạm xăng cần phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường;

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng; gigìn vệ sinh chung; đu tranh, tgiác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường.

d) Đổi mới công tác xúc tiến, qung bá du lịch trên tinh thần huy động mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch; tăng cường phi hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xúc tiến du lịch gn với việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Long An; lập bộ phận thông tin du lịch của Trung tâm Xúc tiến du lịch, nhằm phi hợp giải quyết nhng khiếu nại, phàn nàn và hỗ trợ khách du lịch.

đ) Tăng cường quản lý di tích lịch sử - văn hóa, gắn việc bo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; chỉ đạo, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương, nhất là vào thời điểm lhội, ngày lễ tết, tháng cao đim, tập trung tại các bến xe, khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt Thông tư liên tịch s06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009 về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt đng du lịch; thực hiện đồng bộ các giải pháp bo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao tiếp, ứng xử với khách du lịch cho nhân viên xuất nhập cảnh, cảnh sát giao thông.

- Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhập cảnh Việt Nam hoạt động trái pháp luật, lừa đảo, thao túng, ép giá, gây mt an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh triển khai việc đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực, mở rộng việc cấp thị thực tại cửa khẩu và sớm triển khai cấp thị thực điện tử; tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch; phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi, các phương tiện vận tải khách kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện an ninh, an toàn cho khách du lịch tại mục 2b của Chỉ thị này.

4. Sở Giao thông vận tải

- Chtrì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp bin hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ vận tải hành khách đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và hành lý.

- Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch.

- Chỉ đạo các bến xe tăng cường các phương tiện kỹ thuật, thông tin, hỗ trợ nhân lực bảo đảm môi trường du lịch.

- Hướng dẫn đơn vị quản lý giao thông có phương án lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tăng cường kiểm tra đăng kim các loại phương tiện phục vụ khách du lịch.

- Rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng cường việc tiếp cận phương tiện được an toàn, thuận lợi, bo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông.

- Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt đtình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che đchủ taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép trên địa bàn.

5. Sở Công Thương

- Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, bán hàng tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm dừng chân trên các tuyến du lịch thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, hàng hóa đảm bảo chất lượng, chống gian lận thương mại, bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thm định công nhận nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các trạm dừng chân, trạm xăng dầu trên các tuyến đường phục vụ khách du lịch theo quy định. Phối hợp qun lý giá cả tại các khu, điểm du lịch tại mục 2a của Chỉ thị này.

6. Sở Y tế

- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp tuyên truyền, phbiến và hướng dn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch, đim dừng chân, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại mục 2c của Chỉ thị này.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các đim dừng chân, các trạm xăng triển khai thực hiện đng bộ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của Luật bo vệ môi trường.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu, điểm du lịch thực hiện đúng quy định về vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải, rác thi, chất thải, bảo đảm vệ sinh khu vực chế biến và phục vụ khách. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi làm mt vệ sinh, gây ô nhim môi trường.

- Phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vệ sinh môi trường tại mục 2c của Chthị này.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch thống kê thông tin khách du lịch qua lại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn qun lý, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mc bảo đảm trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự; tập trung thực hiện có hiệu quả một snhiệm vụ trọng tâm tại mục 2a, 2b, 2c của Chỉ thị này. Đng thời, phi hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu đtình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc cho khách du lịch.

10. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chtịch y ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức trin khai thực hiện Chỉ thị này. Tích cực, chủ động phi hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch trin khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát trin du lịch; ng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực quản lý, gây bức xúc cho khách du lịch.

Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Chthị và các vấn đề phát sinh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch) để tổng hp, báo cáo Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.

- Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tnh Long An phân công thành viên định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.

Thtrưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thưng trực Tnh y;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Thành viên BCĐ phát triển du
lịch;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Báo Long An, Đài PTTH Long An;
- Phòng NC (TH-KT-
VX-NC-DT;)
- Lưu: VT, SVHTTDL, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nhanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Thị Nhanh
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

2.441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297458