• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã từng bước được nâng cao, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn vụ việc giải quyết không kịp thời, chưa đảm bảo quy trình, quy định; một số vụ việc khiếu kiện đông người, sau khi xem xét giải quyết công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc một số cấp ủy đảng cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo đúng mức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Công văn số 704/TTg-V.I ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung công việc sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến xã, phường, thị trấn, trọng tâm là thực hiện tốt Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014 - 2016.

- Theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, chuyển đổi mô hình chợ, giải phóng mặt bằng, gây ô nhiễm môi trường và liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

- Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Trường hợp công dân của địa phương tụ tập đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện (nhất là vào thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội, Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác); Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải kịp thời có văn bản báo cáo cụ thể nội dung, quá trình, kết quả giải quyết vụ việc cho Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để báo cáo Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm phân công lãnh đạo và cán bộ có đủ thẩm quyền phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, Trung ương để tiếp và vận động đưa công dân trở về địa phương mình; xem xét, khẩn trương giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra tỉnh

- Theo dõi, nắm chắc và dự báo sớm tình hình về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là những địa bàn trọng điểm, những nơi dễ phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp; chủ động đề xuất, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.

- Tập trung xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị hướng giải quyết khách quan, đúng pháp luật, sát thực tế, thấu lý, đạt tình, tạo sự đồng tình của các cấp, các ngành và người dân, sau khi có quyết định giải quyết chấm dứt được khiếu kiện.

- Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; nghiên cứu đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm.

- Phối hợp với các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và Đại hội Đảng các cấp.

- Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề ra các biện pháp cụ thể, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền; phối hợp tốt với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; vụ việc có liên quan thuộc chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người ảnh hưởng đến trật tự, trị an; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

- Phát hiện và tập trung xử lý kịp thời những trường hợp quá khích, lợi dụng việc khiếu kiện để lôi kéo, kích động, tụ tập đông người khiếu kiện; mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các hội viên, đoàn viên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện và vận động người khiếu nại, tố cáo chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, góp phần ổn định tình hình.

6. Đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn; đảm bảo cho các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở.

7. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin về giáo dục pháp luật, biểu dương điển hình tốt, phê phán việc làm không tốt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để BC);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (để BC);
- Thường trực Tỉnh ủy (để BC);
- Thường trực HĐND (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TD (02 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287718