• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp ngay từ đầu năm.

Công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Đây là nguồn thu có vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước và là nguồn vốn huy động chủ yếu cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất,...

Thu tiền sử dụng đất 8 tháng đầu năm 2018 gần đạt dự toán được giao và tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn thu cần phải đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất; trong lúc đó những năm qua đang tập trung bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất chủ yếu cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm đầy đủ đến công tác giải phóng mặt bằng phát triển quỹ đất để đấu giá và tái định cư, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang tính chất lâu dài.

Để đẩy nhanh và triển khai đồng bộ, thuận lợi các dự án phát triển kinh tế xã hội trong các năm tới cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu, sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện) tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao nhằm tăng nhanh nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2018 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý các Khu kinh tế công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu tiền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh theo hướng ưu tiên bổ sung Quỹ phát triển đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đang triển khai cũng như khởi công mới trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Căn cứ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện những dự án và nhiệm vụ đã được giao trong dự toán đầu năm. Đối với những huyện vượt thu tiền sử dụng đất trong năm 2018, UBND huyện sớm báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp phương án sử dụng tiền vượt thu sử dụng đất theo hướng sử dụng tối thiểu 70% số vượt thu để đầu tư các dự án phục vụ tái định cư và tạo quỹ đất bán đấu giá, đồng thời gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công năm 2019 và 2020 từ nguồn thu sử dụng đất, điều chỉnh các dự án chưa thực sự cấp bách để chuyển vốn sang bố trí cho các dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất. Từ năm 2019 trở đi, ưu tiên bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư sau đó mới bố trí các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 25/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397033