• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 phát động đợt thi đua nước rút quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA NƯỚC RÚT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Trong 9 tháng đầu năm 2013, UBND tỉnh đã tập trung triển khai, chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện tốt các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do gặp nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân nên thu ngân sách đạt thấp, cân đối ngân sách thâm hụt, điều hành chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu chi theo dự toán, nhất là việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp giảm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ngày càng tăng…

Trước tình hình trên, để hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phát động đợt thi đua nước rút với chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013" với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung thực hiện nhất quán, có hiệu quả các nhóm giải pháp theo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ với nỗ lực cao nhất. Các cấp, các ngành tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại để thực hiện đảm bảo nội dung, kế hoạch theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh.

2. Tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tích cực đôn đốc thu, chống thất thu có hiệu quả, tăng cường kiểm tra tình hình kê khai thuế, xác định số nợ thuế và có biện pháp xử lý kịp thời đúng pháp luật.

3. Đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn vay. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đầu tư, xủ lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chính sách pháp luật thuế; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế là thể hiện tinh thần yêu nước; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế.

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

6. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong thu hút các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến đầu tư ở tỉnh.

7. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; rà soát, sắp xếp lại nhiệm vụ chi, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi phí điện, nước, điện thoại, xăng, dầu, văn phòng phẩm… Các huyện, thị xã và các đơn vị sử dụng ngân sách có biện pháp chủ động trong cân đối thu, chi ngân sách phù hợp với khả năng thu ngân sách cấp mình.

8. Không tổ chức các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm… nếu xét thấy không thật sự cần thiết. Việc tổ chức các cuộc họp phải bảo đảm chất lượng, tiết kiệm; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ; nội dung họp phải thật sự cần thiết, chuẩn bị kỹ, phát biểu ngắn gọn, có trọng tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

9. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại (sau khi đã tiết kiệm thêm chi thường xuyên), tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

10. Giao Sở Tài chính theo dõi kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2013 (thông qua Sở Tài chính)./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (10 bản);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các DNNN đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bình Phước; Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP, các phòng thuộc VP.UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210532