• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước của các cấp, ngành thành phố còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức. Tính đến thời điểm 30/4/2014, thành phố còn tồn đọng 409 dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 2.898.542 triệu đồng, trong đó: dự án cấp thành phố là 36 dự án chiếm 8,8%, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 2.150.873 triệu  đồng; dự án cấp huyện là 108 dự án chiếm 26,4%, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 410.641 triệu đồng; dự án cấp xã là 265 dự án chiếm 64,8%, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 337.028 triệu đồng.

Việc khắc phục tình trạng một số dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng, chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư, gây nợ đọng kéo dài, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban quản lý dự án thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tài chính phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức phổ biến, hướng dẫn Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến các chủ đầu tư, nhất là đối với chủ đầu tư cấp huyện và cấp xã.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành xong trước ngày 30/10/2014, trong đó, cần rà soát, thống kê, làm rõ nguyên nhân các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư khẩn trương xử lý dứt điểm. Đối với các dự án, công trình hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.

Trường hợp những dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (sáp nhập, giải thể...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc thừa kế công việc hiện nay phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Yêu cầu cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính, Ban Tài chính) tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý, quyết toán dứt điểm trước ngày 15/12/2014. Sau thời hạn trên, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời, sẽ thực hiện chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

4. Yêu cầu các chủ đầu tư và cơ quan quản lý đấu thầu công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

5. Từ năm 2015 trở đi, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.

6. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

7. Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

8. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và thực hiện các biện pháp đã nêu tại Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Các cấp, các ngành, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cấp, các ngành báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTHĐND TP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ngành TP;
- UBND các Q, H;
- Các BQL dự án thuộc TP;
- CPVP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các CV;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Đan Đức Hiệp
Ngày ban hành: 19/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

540

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278651