• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Chỉ thị 17/CT-CTUBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Tải về Chỉ thị 17/CT-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017-2018 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức định kỳ 04 năm một lần. Năm 2013-2014, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Đại hội đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể, gắn việc tập luyện, thi đấu thể dục thể thao với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố và phát triển phong trào thể dục thể thao trong tỉnh, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Qua Đại hội đã lựa chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 phải đảm bảo được mục đích, yêu cầu là một hoạt động lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của các sở, ban, ngành, địa phương, của các tầng lớp nhân dân; vận động toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao; thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Thông qua việc tổ chức Đại hội, các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

2. Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 được tiến hành tổ chức ở tỉnh, cấp huyện, ngành (công an, quân đội) và cấp xã. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo số lượng, cơ cấu các môn thi đấu phù hợp với trình độ phát triển phong trào thể thao và điều kiện của ngành, địa phương; đồng thời phải đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, ngành. Phấn đấu 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện và hai ngành Công an, Quân đội tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, hoàn thành trong năm 2017; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2018 và tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2017-2018; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, điều lệ thi đấu các môn thể thao và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ hoạt động thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc;

- Hướng dẫn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, điều lệ Đại hội Thể dục thể thao và theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương, đơn vị tổ chức tốt Đại hội.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của ngành, địa phương với quy mô phù hợp, huy động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân tham gia; lồng ghép các hoạt động thi đấu vào nội dung hoạt động những ngày lễ lớn trong năm; qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh;

- Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở theo nội dung hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, ngành và cấp xã.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, nội dung, chương trình Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Các sở, ban, ngành tỉnh; đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tích cực động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia tập luyện, thi đấu các môn quy định tại chương trình Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tỉnh, nhằm tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-CTUBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-CTUBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331820