• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, KÉO DÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo ngày 07/10/2016; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã nỗ lực, cố gắng tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được nhng kết quả tích cực, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn vụ việc giải quyết không kịp thời, chưa đảm bảo quy trình, quy định; một số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng chậm giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không dt điểm dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch s 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xác định rõ trách nhiệm, thường xuyên, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiến hành phân loại và xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc.

- Tập trung giải quyết khẩn trương, dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết

……………………..

thực hiện việc rà soát và tham vấn cho cấp huyện về hướng xử lý đối với tng vụ việc sau khi rà soát.

6. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu và kết quả giải quyết khiếu kiện cho Ban Tiếp công dân Trung ương, Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khi có yêu cầu tiếp công dân để tạo sự thống nhất trong việc giải quyết và trả lời công dân.

7. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để BC);
- Thanh tra Chính phủ (để BC);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (để BC);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (đ
BC);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Ban Dân vận
Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cổng thông tin
điện tử Thanh Hóa;
-
Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Lưu: VT, TD.

Thangnt/17-27494

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366869