• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đã đạt được kết quả tích cực. Năm 2019, các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương chưa phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự và Công an, các cơ quan đoàn thể trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quản lý công dân sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt gọi nhập ngũ một số nơi thực hiện chưa tốt.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên, toàn diện, chưa gắn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên còn xảy ra hiện tượng chống, trốn lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 50/TTLT/BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an, Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu và thực hiện Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các địa phương kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe cho các địa phương, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

4. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự; thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

5. Phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình; các xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng Luật, hạn chế mức thấp nhất về bù đổi (không quá 2% chỉ tiêu nhập ngũ).

7. Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an các địa phương và các ban ngành có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 và các văn bản có liên quan đúng quy định của pháp luật cho cơ sở. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với thời gian của từng địa bàn dân cư để công dân, thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

10. Giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân Khu 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT, VTV8;
- VPUB: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT; NC.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425758