• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ÙY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình công tác quản lý các hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản đã được tăng cường, từng bước được ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình sử dụng xung điện khai thác thủy sản vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt tại một số thủy vực hồ tự nhiên, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, suối vùng nội đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; tác động xấu đến hệ sinh thái đặc thù.

Để triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Luật Thủy sản, tiếp tục ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Luật Thủy sản và quy định của nhà nước về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc vận động, tuyên truyền giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện và các ngư cụ bị cấm sử dụng. Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, các phương tiện và ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên.

2. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

3. Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hòa Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo các các cơ quan báo, Đài phát thanh, Đài truyền hình địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Có kế hoạch và phân công cụ cho các Ban, ngành và các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện vào khai thác thủy sản. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và lập quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản; xây dựng các khu bảo tồn nội địa; xây dựng và hình thành các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng do địa phương quản lý. Bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành để thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư.

6. Các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản ở tất cả các vùng nước tự nhiên; Không sử dụng các loại ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác thủy sản; Không khai thác thủy sản tại các bãi cá đẻ, cá giống trong mùa vụ sinh sản; Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thủy sản nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Thực hiện sản xuất, khai thác Thủy sản theo đúng Quy định tại Thông tư số 62/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục các loài Thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD80b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250778