• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã nêu cao trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm ổn định chính trị, phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại nhất định cần khắc phục, đó là: Hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, còn có vụ việc kéo dài, công dân đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh khiếu nại, tố cáo nhiều lần và làm đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp. Một số vụ việc sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn tiếp tục khiếu nại; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, việc thực hiện các chính sách xã hội; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc giải quyết đơn thư của công dân còn chậm, mang tính hình thức, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hoà giải ở cơ sở thực hiện chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn ngừa và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

- Quán triệt nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Nghị định 76/2012/NĐ ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010, Chỉ thị số 14/2012/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền.

- Tập trung chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước đặc biệt là các lĩnh vực về đất đai, đầu tư xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội, phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân cùng tham gia thực hiện, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời thoả đáng, đúng pháp luật những kiến nghị, thắc mắc của công dân; khi triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các dự án đầu tư cần triệt để chấp hành đúng luật pháp, đảm bảo công khai, dân chủ nhất là phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- UBND cấp huyện phải tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; khắc phục, hạn chế khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Trong quá trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chú trọng thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; trong công tác hoà giải, chú ý kết hợp các biện pháp giáo dục, vận động, thuyết phục để giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân hoặc giữa chính quyền với nhân dân, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có biện pháp, giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo khả thi. Khi thụ lý, phân loại đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và giải quyết đúng thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết phải xem xét kỹ từng nội dung, yêu cầu của người khiếu nại, kết hợp tiến hành thẩm tra, xác minh, đối thoại trực tiếp, trên cơ sở đó có quyết định giải quyết khiếu nại thoả đáng, hợp tình, hợp lý. Không dùng thông báo hoặc các hình thức văn bản khác thay thế quyết định giải quyết khiếu nại.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác tiếp công dân; tăng cư­ờng số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp công dân ở các cấp, các ngành; thực hiện phân loại đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo chính xác để chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền.

- Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung, tình tiết phức tạp và các vụ việc khiếu nại lần 1, lần 2 phải tổ chức việc đối thoại với công dân trước khi ra Quyết định giải quyết; nghiên cứu thành lập Hội đồng tư vấn trong giải quyết khiếu nại lần hai để tham khảo ý kiến (nếu thấy cần thiết).

- Đối với các vụ việc phải cưỡng chế, chỉ tổ chức sau khi tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và đã làm đầy đủ các biện pháp vận động, thuyết phục nhưng công dân vẫn không chấp hành quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền. Không được sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của Chỉ thị 14/2012/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; các cấp, các ngành, kể cả các cơ quan Trung ương đã xem xét và có ý kiến giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ban hành Thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn tại công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 và công văn số 171/TTCP-VP ngày 18/01/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành khi triển khai các Dự án liên quan đến thu hồi đất của nông dân và khi giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân có trách nhiệm mời các cấp Hội Nông dân tham gia tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện và để ổn định tình hình ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do Lãnh đạo tỉnh giao và do Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chuyển về để giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi giải quyết phải báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở các cơ quan tỉnh và Trung ương, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có công dân khiếu nại, tố cáo phân công Lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh bàn biện pháp giải quyết và đưa công dân về địa phương. Không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh và của đất nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến khiếu nại, tố cáo và chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả, tích cực bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ, không để phần tử xấu lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm phức tạp tình hình.

3. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã được hướng dẫn nhắc nhở mà thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành) các quy định của pháp về khiếu nại tố cáo nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân để giảm bớt vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

5. Văn phòng UBND tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

- Rà soát, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do Lãnh đạo UBND tỉnh giao các đơn vị.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin tỉnh xây dựng chuyên mục tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

6. Thanh tra tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện việc xem xét, giải quyết chấm dứt khiếu nại hoặc chấm dứt thụ lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát các vụ việc tồn đọng khác và đẩy mạnh giải quyết các vụ việc mới phát sinh, hạn chế để phát sinh thêm các vụ việc quá hạn tồn đọng trong những năm tiếp theo.

- Tăng cường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; tổ chức có hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo Thanh tra cấp dưới chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp, thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các vụ việc từ khi mới phát sinh đơn để hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp và điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

- Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trường hợp cần thiết phải có báo cáo nhanh, đột xuất đến UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP và các PCVP. UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH Thái Nguyên;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, TCD,NC .

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 26/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278755