• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng


Văn bản pháp luật về Công tác quốc phòng

 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 về công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do Tỉnh An Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm, chăm lo củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH). Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Việc phối hợp giữa các lực lượng thực hiện Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả tốt. Công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt của một số ngành, đơn vị cơ sở nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương còn chưa đi vào chiều sâu, sự phối hợp, hiệp đồng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, sau khi kiểm tra sức khỏe còn có trường hợp bù đổi và không đạt chỉ tiêu tuyển quân. Việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị (QNDB) tại địa phương chưa chặt chẽ, qua khảo sát phúc tra số QNDB bỏ địa phương đi làm ăn xa khoảng 19 % trên tổng số QNDB. Quản lý, sử dụng định suất của lực lượng dân quân thường trực thiếu chặt chẽ, nhiều địa phương còn để sai sót trong chi xuất. Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV còn nhiều bất cập, do phần lớn lực lượng DQTV phải làm ăn xa, địa phương chưa có những chính sách phù hợp giúp đỡ và tạo điều kiện để ổn định cuộc sống.

Năm 2014, theo dự đoán tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ sẽ diễn ra trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Đặc biệt, sau bầu cử Quốc hội Campuchia, tình hình tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Xuất phát từ tình hình trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, quan điểm, định hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới; Chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương như: xây dựng khu vực phòng thủ, công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN). Đặc biệt, kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về xử lý việt kiều, nhân dân, lực lượng vũ trang Campuchia và người nước thứ 3 chạy sang ta lánh nạn và một số lĩnh vực chuyên môn khác. Vì vậy các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đặc biệt là 03 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng nắm chắc các mục tiêu, yêu cầu; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp, chương trình hành động cụ thể, nhằm phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014 đạt hiệu quả thiết thực.

2. Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, Chỉ thị của Bộ quốc phòng, Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực, xây dựng đơn vị chính quy, đúng theo biên chế tổ chức. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, điều chỉnh, củng cố đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Chỉ đạo cho lực lượng DQTV, công an cấp xã và kiểm lâm phối hợp hoạt động theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn ANCT - TTATXH, trong công tác bảo vệ rừng.

3. Công tác đào tạo, huấn luyện và diễn tập.

- Tiếp tục đào tạo 01 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2014 - 2015 và đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh.

- Tổ chức huấn luyện dân quân thường trực tập trung 03 tháng, chọn huyện An Phú, Châu Phú và thành phố Long Xuyên làm điểm để huấn luyện, sau đó nhân rộng các huyện, thị xã, thành phố còn lại; đồng thời tập huấn, huấn luyện các đối tượng DQTV theo quyết định của UBND tỉnh.

- Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014, hình thức và thời gian diễn tập thực hiện theo chỉ thị, chỉ lệnh của trên.

4. Thực hiện đầy đủ quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu của Chính phủ giao, đảm bảo tốt chất lượng, không bù đổi trong tuyển quân; tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và tham gia DQTV, kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Kịp thời điều chỉnh DQTV đủ số lượng theo chỉ tiêu đề ra. Thực hiện quyết định số 634/QĐ-BTL ngày 20/5/2013 của Tư lệnh Quân khu 9 về công nhận xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn DBĐV theo phân cấp. Tổ chức kiểm tra, phúc tra trước khi sắp xếp, bổ nhiệm QNDB vào đơn vị DBĐV, từng bước nâng cao chất lượng DBĐV, bảo đảm xếp đúng chuyên nghiệp quân sự từ 75% trở lên, tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt từ 90% trở lên. Thực hiện tốt việc chi trả phụ cấp trách nhiệm chỉ huy đơn vị DBĐV từ tiểu đội trưởng và tương đương trở lên, gắn với duy trì chế độ sinh hoạt đơn vị DBĐV theo Quyết định số 66/QĐ-BQP ngày 24/01/1997 của Bộ Quốc phòng.

5. Tập trung đầu tư xây dựng các Đề án lớn như Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp; chốt dân quân, bộ đội Biên phòng tuyến biên giới; công trình phòng thủ; trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã như:

- Về xây dựng Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp: năm 2014 khảo sát thiết kế và tạo mặt bằng, năm 2015-2016 lắp đặt, xây dựng.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng ĐH01-AG, cấp huyện hoàn thành đề án tổng thể, lộ trình (kế hoạch) cụ thể từng năm về xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện để bắt đầu xây dựng từng hạng mục từ năm 2015 trở đi.

- Năm 2014 xây dựng 04 chốt DQTV tại các xã Vĩnh Gia/Tri Tôn, xã Nhơn Hội (mương Ba Còn), ngã Ba Dung Thăng, chốt Dòng Bảy Tạc/An Phú. Những năm tiếp theo sẽ xây dựng các chốt DQTV còn lại theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Mua sắm phương tiện trang bị cho các chốt dân quân, bộ đội biên phòng hoạt động tuần tra.

- Chỉ đạo đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS cấp xã, trên cơ sở khảo sát của Bộ CHQS tỉnh năm 2013. Năm 2014, đầu tư xây dựng 16 trụ sở, gồm: Khánh An, Vĩnh Lộc/An Phú; Nhơn Hưng, An Hảo, Thới Sơn, Tân Lập/Tịnh Biên; Tân Tuyến, Lạc Quới/Tri Tôn; Long Điền B, Mỹ An/Chợ Mới; Mỹ Hòa Hưng/Long Xuyên; Vọng Thê, An Bình/Thoại Sơn; Long Hòa/Phú Tân; Vĩnh Mỹ/Châu Đốc và Mỹ Đức/Châu Phú.

Ngoài kinh phí của tỉnh phân bổ theo Luật ngân sách, khuyến khích các huyện, thị, thành phố cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các chốt dân quân, cũng như trụ sở làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn trên địa bàn ngoài kế hoạch.

6. Củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, cơ quan thường trực giúp Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh, xác định đối tượng, nội dung, thời gian bồi dưỡng KTQP&AN, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh sau khi có hiệu lực thi hành.

- Tập huấn phương pháp giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên GDQP&AN, nhất là bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ, công nhân viên chức mới được đề bạt, bổ nhiệm và các đối tượng khác theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp giảng dạy từng bước nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

- Tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng thẩm định và ra quyết định thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ, để tỉnh triển khai thực hiện.

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Bộ CHQS tỉnh thống nhất tổ chức biên chế lực lượng dân quân thường trực, cán bộ dân quân để cân đối bảo đảm chế độ chính sách theo Luật DQTV và chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các ngành chức năng có liên quan tiếp tục phối hợp với Bộ CHQS tỉnh quy hoạch và xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn như đã xác định trong năm 2013 tại các địa phương; năm 2014 sẽ triển khai xây dựng trường bắn Tri Tôn, trường bắn Chợ Mới, trường bắn Thoại Sơn và lắp đặt thiết bị trung tâm chỉ huy trong Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp.

- Bộ CHQS tỉnh chủ trì và hướng dẫn cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh (gọi tắt kế hoạch B), cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch để thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về xử lý việt kiều, nhân dân, lực lượng vũ trang Campuchia và người nước thứ 3 chạy sang ta lánh nạn và một số lĩnh vực chuyên môn khác; đồng thời điều chỉnh Quyết tâm tác chiến, xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự.

- Sở Ngoại vụ, các huyện, thị, thành phố biên giới tăng cường công tác đối ngoại về quân sự, ngoại giao về kinh tế và hỗ trợ công tác quy tập tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

- Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Công an tỉnh làm tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc phân giới cắm mốc. Riêng các huyện, thị xã, thành phố biên giới xây dựng kế hoạch, lực lượng sẵn sàng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới (đường biên, cột mốc). Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo theo từng thời kỳ, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương những năm tiếp theo.

8. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc quản lý, sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hướng dẫn triển khai việc vận động đóng góp, thu, quản lý, sử dụng quỹ QP-AN theo tinh thần Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng, hoạt động, huấn luyện, đào tạo DQTV. Thực hiện nghiêm túc chế độ, định xuất được hưởng của lực lượng dân quân thường trực theo quyết định của UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2013.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để có giải pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- BTL Quân khu 9;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- Báo AG; Đài PTTH AG; Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: CHTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 25/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269072