• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự công cộng đã tạo môi trường ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ tỉnh đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, Lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố,

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác nắm tình hình đôi lúc, đôi nơi chưa kịp thời; một số vụ việc vụ tranh chấp, khiếu tố có liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở; tình hình tội phạm nghiêm trọng, nguy hiểm như: Cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.v.v.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự công cộng; Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau đây;

1. Công an tỉnh:

a) Thường xuyên tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là đối với các vụ việc tranh chấp, khiếu tố có liên quan đến bồi thường về đất đai, giải phóng mặt bằng; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự.

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ hội, Tết Nguyên đán. Bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

c) Tổ chức sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ngành về công tác đảm bảo trật tự công cộng, nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để đạt kết quả cao nhất.

d) Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự công cộng. Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự công cộng; đảm bảo nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên pháp luật để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền cho lực lượng vũ trang, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

3. Thanh tra tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan Iiên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, đối thoại với công dân nhằm bảo đảm trật tự công cộng ở những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thị xã tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự công cộng; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5.Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo trật tự công cộng; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan khi có vụ việc phức tạp xảy ra để chủ động phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến đảm bảo trật tự công cộng, Khi xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội phải chú ý đến các yêu cầu về đảm bảo trật tự công cộng; đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả, không để phát sinh sơ hở, thiếu sót dẫn đến khiếu nại, tố cáo, gây rối làm ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.

6. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh có trách nhiệm bảo đảm thông tin an toàn, thông suốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm soát thông tin để phục vụ yêu cầu đảm bảo trật tự công cộng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến, vận động các hội viên, thành viên, cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự công cộng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc những nội Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, TP, TX;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh (để đăng tải);
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi: Bản giấy và Điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 31/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279830