• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


Văn bản pháp luật về Quân nhân dự bị

 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2015

Căn cứ Pháp Lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1996;

Thực hiện Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 1148/CT-BTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổng điều tra quân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật (PTKT) của nền kinh tế quốc dân năm 2015;

Trong những năm qua công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên của các ngành, các cấp địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố nâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật ở 02 cấp (huyện, xã) đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các đơn vị dự bị động viên; tuy nhiên công tác đăng ký, quản lý vẫn còn nhiều hạn chế như: Đăng ký chưa cụ thể, tỷ mỷ, chưa hết nguồn, quản lý chưa chặt chẽ về chuyên nghiệp quân sự và ngành nghề chuyên môn; đăng ký phương tiện kỹ thuật chưa cụ thể về chủng loại... Vì vậy kết quả sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên chất lượng chưa cao.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 1148/CT-BTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổng điều tra QNDB, PTKT của nền kinh tế quốc dân năm 2015, đồng thời nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trong phạm vi toàn tỉnh làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị của Tư Lệnh Quân khu 7 về tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trong phạm vi toàn tỉnh;

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành (Sở Giao thông vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông) căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện việc tổng điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2015, thẩm định báo cáo của đơn vị cấp dưới, tổng hợp báo cáo về trên đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân huyện, xã chỉ đạo cơ quan quân sự làm trung tâm, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể các ngành, cơ quan, tổ điều tra tiến hành tổng điều tra QNDB, PTKT năm 2015 không để sót đối tượng điều tra.

4. Các bước chuẩn bị và thực hành tổng điều tra phải chặt chẽ, cụ thể đến từng QNDB, từng PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. Điều tra phải tỉ mỉ, cụ thể, đầy đủ về số lượng, chính xác về chất lượng, bí mật, an toàn, đúng thời gian quy định. Kịp thời phát hiện những điểm yếu, những nội dung còn thiếu trong công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên để bổ sung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý QNDB, PTKT ở các cấp.

5. Nội dung, phương pháp tổng điều tra:

- Nội dung tổng điều tra, gồm: sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (tất cả phải trong diện đủ điều kiện động viên).

- Phương pháp: cấp xã là đơn vị cơ sở để tổng điều tra; cấp xã (thành lập các tổ điều tra) có cán bộ của huyện tham gia trực tiếp điều tra cụ thể từng quân nhân dự bị và từng phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội có trên địa bàn (tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đứng chân trên địa bàn).

6. Thời gian thực hiện:

- Trên cơ sở nội dung tập huấn của Quân khu, tỉnh tổ chức tập huấn cho các địa phương, đơn vị thuộc quyền xong trong tháng 9 năm 2014.

- Thời gian chốt số liệu để tiến hành tổng điều tra: ngày 01/01/2015.

- Cấp huyện tổng hợp, báo cáo cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2015.

- Cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Quân khu và đồng thời báo cáo về Bộ trước ngày 20 tháng 6 năm 2015.

7. Tổ chức thực hiện:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

- Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình của ngành phải có công văn chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ cấp dưới thuộc quyền và các địa phương trong thực hiện tổng điều tra QNDB, PTKT.

- Các địa phương cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo, cấp xã thành lập Tổ điều tra (thành phần, số lượng) phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

8. Kinh phí bảo đảm:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập dự toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt để bảo đảm cho tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2015 (thực hiện theo Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh về lực lượng dự bị động viên và Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015).

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 04/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

555

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249907