• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Chỉ thị 19/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Sau 5 năm (2011-2015) triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 30c/NQ- CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3377/QĐ- UBND ngày 18/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công tác cải cách hanh chính tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của Nhân dân. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, thiếu minh bạch; kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa cao. Các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số mức độ hài lòng (SIPS) đều chưa cao, mức độ cải thiện chưa đáng kể.

Những hạn chế, yếu kém trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đúng mức về công tác cải cách hành chính; không nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính của tỉnh; một số cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai không nghiêm túc, không đúng các yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước cấp trên.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện triệt để các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với công tác chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, giải quyết công việc cho tchức và công dân. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, kim tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung; và việc thực hiện các nguyên tc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nói riêng quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức chậm tr, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có xếp hạng kết quả cải cách hành chính 03 năm liên tục mức trung bình, hoặc 02 năm liên tục mức yếu thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đu; các cơ quan, đơn vị này không được giới thiệu bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích công tác hàng năm.

3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên mạng Internet mức độ 3 đối với những thủ tục hành chính đã được công b.

4. Từ ngày 01/9/2016, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tạo lp hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác thông tin ngay từ đầu vào để thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông thông suốt từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả; đng thi thực hiện việc xử lý, quản lý, lưu trữ trên phần mềm một cửa điện tử một cách đồng bộ. Toàn bộ thông tin về người nộp hồ sơ (bao gồm cả địa chỉ cư trú số điện thoại, thư điện tử,...) phải được nhập vào phần mềm một cửa điện tử để lưu trữ phục vụ cho việc phát triển dịch vụ hành chính công trực tuyến trong giai đoạn tới.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành rà soát, bổ sung trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu này.

5. Các sở, ngành được phân công chủ trì một số nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch cải cách hành chính tnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020; nhanh chóng hoàn thành kế hoạch hoặc đề án chi tiết, trình UBND tnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trước 30/10/2016 để triển khai thc hiện).

6. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính theo hướng:

a) Rà soát và ghép các thủ tục hành chính có liên hệ chặt chẽ với nhau để cho phép giải quyết trên một quy trình, bổ sung vào danh mục quy trình trên Phần mm một cửa điện tử; người dân, tổ chức và doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc.

b) Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu các loại giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử. Trên cơ sở đó, tham mưu ban hành Quy chế sử dụng cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thẩm định hồ sơ, không yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp trùng lắp các loại giấy tờ, tài liệu vốn là kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

c) Thực hiện liên thông các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính về đất đai, môi trường, xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức lấy ý kiến, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai đúng tiến độ nêu trên.

7. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm sự thông suốt của hệ thống để thực hiện ứng dụng hồ sơ điện tử, hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trở lên và liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Khẩn trương triển khai ứng dụng tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua mạng di động.

Chủ trì đôn đốc, kiểm tra, chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phân công tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015; xây dựng kế hoạch tập trung bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh từ nay đến năm 2020.

8. Sở Nội vụ rà soát, tham mưu đưa toàn bộ các quy định, chỉ đạo có liên quan đến cải cách hành chính vào hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy bổ sung các quy định liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ trong việc chấp hành, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quy định và hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức kết hợp với việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

9. Đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp, các ngành, các cấp tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác cải cách hành chính; coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao trách nhiệm giải trình đối với nhân dân của chính quyền cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Văn phòng TU, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo KH;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- Cổng thông tin CCHC tỉnh;
- Lưu: VT,DL,LT.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 29/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 19/CT-UBND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330734