• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

 

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Chỉ thị 19/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh, tác động đến nhiu lĩnh vực của đời sng kinh tế, xã hội; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được chú trọng, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tiêu cực cần kịp thời chấn chỉnh như: hoạt động mua, bán đĩa hình, đĩa nhạc trái phép; một số đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật quảng cáo không đúng nội dung chương trình biểu diễn; treo, dựng băng rôn, bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; kinh doanh karaoke không có giấy phép, không đảm bảo điều kiện hoạt động, vi phạm về hợp đồng lao động đối với nhân viên phục vụ,.. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng chưa được thường xuyên, sâu rộng; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên, kiên quyết.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh: quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nước đi với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến với mọi tổ chức, cá nhân những quy định trong Luật Quảng cáo; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật, theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra văn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên triển khai, quán triệt những quy định pháp luật có liên quan; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. SThông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm...; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh dịch vụ internet công cộng; hoạt động xuất bản, in, phát hành; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

4. SLao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội nhất là đối với các cơ cơ sở kinh doanh ăn ung, xông hơi - xoa bóp, karaoke, nhà ngh, khách sạn,...

5. SXây dựng: chủ trì, phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện việc cấp giấy phép đối với các bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Quảng cáo.

6. SY tế: chủ trì, phi hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường công tác quản lý, kim tra đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ xông hơi - xoa bóp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống tệ nạn xã hội.

7. SCông Thương: chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, xông hơi - xoa bóp có hành vi kinh doanh trái pháp luật.

8. Cục Hải quan tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các loại văn hóa phẩm xuất, nhập qua biên giới, nhất là đối với văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

9. Công an tnh: chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An phối hợp với các Sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

10. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, SThông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng.

11. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch văn hóa công cộng ở địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đmọi người được biết và thực hiện.

b) Thường xuyên củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các đội kiểm tra văn hóa và tệ nạn xã hội các cấp ở địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Quan tâm tạo điều kiện, cấp kinh phí và trang bị, phương tiện cho lực lượng kiểm tra để nâng cao hiệu quả công tác.

c) Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" gắn với việc kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hạn chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa phương.

12. Đề nghị Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh: chỉ đạo trong hệ thống tăng cường phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

Giao SVăn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Trước ngày 30/11 hàng năm, các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này về SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BVH, TT và DL;
- C
ục KTVBQPPL - BTư pháp;
-
TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
-
CT, PCT. UBND tnh (vx);
- B
an VHXH - HĐND tỉnh;
-
TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể tnh;
- C
ác Sở ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
- P
hòng NCVX;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Hữu Phước
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 19/CT-UBND

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204236